Cliëntenorganisaties roepen VGN op akkoord over onvrijwillige zorg toch te ondertekenen

De VGN (Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland) heeft op het laatste moment besloten het bestuurlijk akkoord over de uitvoering van de Wet zorg en dwang (Wzd) niet te ondertekenen. Cliëntorganisaties KansPlus, Alzheimer Nederland, Ieder(in) en het LSR, die wel hebben getekend, roepen de VGN op om terug te komen op dit besluit, in het belang van cliënten, zorgverleners én zorgaanbieders.


Vereenvoudiging stappenplan
Eind 2022 hebben Alzheimer Nederland, Ieder(in), KansPlus en het LSR met de beroepsverenigingen NIP, NVAVG, NVO, Verenso, V&VN; de brancheorganisaties ActiZ, VGN en een coalitie van aanbieders van kleinschalige zorg het advies ‘Van stappenplan naar maatwerk in dialoog’ opgesteld. Hierin staan voorstellen om het huidige stappenplan te vereenvoudigen en meer ruimte te bieden aan maatwerk. Dit advies, mede aangejaagd door de VGN, vormt de basis van de bestuurlijke afspraken.

Omdat in het advies weinig wordt gesproken over de rechtspositie van cliënten, hebben wij er op aangedrongen in het bestuurlijk akkoord extra afspraken te maken om de rechten van cliënten beter te borgen. Daar is gehoor aan gegeven. Het akkoord vormt daarmee een eerste, gezamenlijke stap in de richting van de vermindering van administratieve lasten en handelingen rond de Wzd. Zónder daarmee de rechtspositie van mensen die met onvrijwillige zorg te maken krijgen te verslechten.