Zorg Archives

Wegwijzer ‘Wat als ik het niet meer kan?’

Iedereen die zorg verleent aan iemand met een beperking, vraagt zichzelf wel eens af: Wat als ik het niet meer kan? Deze en soortgelijke vragen kan je beantwoorden met de wegwijzer ‘Wat als ik het niet meer kan?’ Deze tool wijst je de weg naar informatie, organisaties, hulpmiddelen en websites voor het vinden van mogelijke antwoorden. Wie zal mijn plaats innemen als ik het niet meer kan? Aan wie kan ik het overdragen? En hoe pak ik dat aan? De wegwijzer ‘Wat als ik het niet meer kan?’ is een tool die je de wegwijst met onder andere verhalen van naasten die zichzelf dezelfde vragen stellen of hebben gesteld. Je vindt de wegwijzer hier: https://schouders.nl/wat-als-ik-het-niet-meer-kan/ Op basis van de vragen van verzorgende naasten is deze tool ontwikkeld. Er komen verschillende thema’s aan bod. Denk aan bewustwording, zorg en wonen en omgaan met emoties. Elk thema…

Lees meer

Wat hebben we geleerd van COVID-19?

Wat doet corona met cliënten in de langdurige zorg? Toen in 2020 COVID-19 uitbrak, waren er hierover al snel gesprekken tussen VWS en patiënten- en cliëntenorganisaties (waaronder KansPlus). En we bleven in gesprek. De geleerde lessen rond corona hebben we verzameld en besproken in een aantal bijeenkomsten in 2023. Voor wie er niet bij kon zijn, of voor wie gewoon wil nalezen, staan de coronalessen voor iedereen inzichtelijk in de handreiking ‘Vergeet je hen niet?’ Tijdens de coronapandemie moest in hoog tempo van alles worden overlegd en besloten. Vrijwel niemand had ervaring met een dergelijke situatie. Stappenplannen en handleidingen bestonden niet of waren niet toereikend. Des te meer belangrijk, dat we bij een volgende pandemie de geleerde lessen gebruiken voor bescherming van mensen met een kwetsbare gezondheid, en mensen met een beperking. Niets over ons, zonder ons Cliënten- en patiëntenorganisaties en VWS hebben na de coronapandemie besloten om een…

Lees meer

Richtlijn Mondverzorging in de langdurige zorg

Op 30 november is de Richtlijn Mondverzorging in de langdurige zorg verschenen. De richtlijn Mondverzorging biedt zorgverleners praktische adviezen voor de mondverzorging van cliënten die langdurige zorg ontvangen.  Dagelijkse mondverzorging kan lastig zijn. Onder meer omdat mondverzorging een complexe handeling is of omdat medicatie de mondgezondheid negatief kan beïnvloeden. Daarnaast kunnen cliënten met een verstandelijke beperking of dementie afwerend reageren op mondverzorging. Het doel van de richtlijn is de (mond)gezondheid bevorderen en achteruitgang van de mondgezondheid zo veel mogelijk te voorkomen. De richtlijn Mondverzorging is te vinden op: www.richtlijnenlangdurigezorg.nl Naast de richtlijn zijn er praktische hulpmiddelen beschikbaar. Een samenvatting en een informatiekaart voor cliënten en naasten. Een praktijkkaart waarin de handvatten voor het omgaan met afweer- en probleemgedrag bij de dagelijkse mondverzorging centraal staan. Een stap-voor-stap beschrijving voor het uitvoeren van mondverzorging. Deze informatie vindt u onder het kopje ‘In de…

Lees meer

Vergeet de gehandicaptenzorg niet

Cliënten- en verwantenraden uit de gehandicaptenzorg trekken aan de bel. Namens mensen met een beperking en hun naasten. Zij zien dat de ouderenzorg, de ggz en de ziekenhuiszorg volop in beeld zijn bij politiek en media. Maar de gehandicaptenzorg wordt net zo goed geraakt door financiële problemen en personeelstekorten en deze sector is nauwelijks zichtbaar. Ze zijn bang dat mensen met een levenslange en levensbrede beperking vergeten worden. Wij, KansPlus, het LSR en Ieder(in),  roepen politici, landelijke beleidsmakers en bestuurders van zorginstellingen voor de gehandicaptenzorg dan ook op aandacht te schenken aan de zorgen van deze mensen en de problemen die hieraan ten grondslag liggen.   Financiële tekorten en de situatie op de arbeidsmarkt dwingen zorginstellingen keuzes te maken. Cliënten-, verwanten- en familieraden worden hier niet of onvoldoende bij betrokken, zo laten zij weten. Daardoor is het cliënt- en familieperspectief niet altijd goed meegenomen, terwijl de…

Lees meer

Publieksversie Governancecode Zorg 2022

In Nederland werken meer dan 1 miljoen mensen in de zorgsector. Het leveren van de best mogelijke zorg staat daarbij voor alle zorgprofessionals hoog in het vaandel. Het bestuur en de toezichthouders van een organisatie hebben een belangrijke taak in het bewaken en beter maken van die kwaliteit van zorg. De wijze van besturen en toezichthouden – ook wel governance genoemd – is door de gezamenlijke brancheorganisaties in de zorg beschreven in de Governancecode Zorg 2022. Deze code gaat uit van zeven principes op basis waarvan een raad van bestuur en een raad van toezicht hun werk doen. De brancheorganisaties in de zorg willen graag dat meer cliënten, medewerkers en andere belangstellenden kennismaken met de code en deze zeven principes. Daarom is deze verkorte publieksversie uitgebracht. De raad van bestuur en raad van toezicht van iedere organisatie zorgen dat de zeven principes…

Lees meer

Cliëntenperspectief ontbreekt in transitieakkoord gehandicaptenzorg

De toekomst van de gehandicaptenzorg kan en mag niet worden bepaald als de mensen om wie het gaat hier geen volwaardige stem in hebben. Cliëntenorganisaties trekken zich nu terug uit de gesprekken met de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) rondom het landelijk akkoord ‘Transitie naar een toekomstbestendige gehandicaptenzorg’. Al langere tijd hameren KansPlus, Helpende Handen, 2CU, Dit Koningskind, EMB Nederland, LFB, Het LSR, Sien, Per Saldo, Naar-Keuze en Ieder(in) erop dat het perspectief van mensen met een beperking en hun naasten onvoldoende is geborgd in dit akkoord.   Geen volwaardige stem Door stijgende kosten en arbeidsmarktproblematiek staat de gehandicaptenzorg onder druk. Daarom sloten VGN en ZN in februari 2022 een landelijk akkoord voor een transitie naar een duurzame, toekomstbestendige en betaalbare gehandicaptenzorg. Direct bij het verschijnen van dit akkoord vroegen bovengenoemde cliëntenorganisaties al aandacht voor het ontbrekende cliënten- en naastenperspectief. Hierover is veelvuldig contact geweest met…

Lees meer

Vijf keer meer mensen met een verstandelijke beperking aan COVID overleden dan verwacht

Uit onderzoek van de Radboud Universiteit en de Academische werkplaats Sterker op Eigen Benen blijkt dat er vijf keer meer mensen met een verstandelijke beperking aan COVID zijn overleden dan op basis van de omvang en leeftijdsopbouw verwacht zou mogen worden. Ook blijkt uit het onderzoek dat enkele andere doodsoorzaken tijdens de pandemie sterker toegenomen zijn bij mensen met een verstandelijke beperking dan bij de rest van de bevolking. Op basis van de studie concluderen de onderzoekers dat er zowel in de klinische praktijk als in het volksgezondheidsbeleid meer aandacht moet komen voor de kwetsbaarheid van mensen met een handicap. Bovendien is er een betere infrastructuur nodig voor de monitoring van risicogroepen in zulke crisissituaties. Meer over de onderzoeken is te lezen in de berichtgeving van de Nationale Zorggids via deze link en van de Academische werkplaats Sterker op Eigen Benen via deze link.

Lees meer

IGJ presenteert goede voorbeelden van complexe zorg

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft goede ervaringen verzameld over complexe zorg aan mensen met een ernstig verstandelijke beperking en moeilijk verstaanbaar gedrag (EVB+). Zo kunnen zorgaanbieders leren van elkaars ervaringen, over wat er goed gaat, aldus de inspectie. De inspectie bracht in 2021 en 2022 12 bezoeken aan zorgaanbieders die zorg bieden aan mensen met een ernstige verstandelijke beperking en moeilijk verstaanbaar gedrag (EVB+). Deze mensen hebben een IQ tussen de 20 en 35, een ontwikkelingsleeftijd tussen de 2 en 4 jaar en een zeer intensieve zorgvraag vanwege gedragsaspecten (VG07). Passende plek Juist voor deze mensen kunnen de gevolgen van goede of minder goede zorg groot zijn, aldus de IGJ. Soms moet men meerdere malen verhuizen om een passende plek te vinden. Of er wordt vaker onvrijwillige zorg toegepast bij mensen met EVB+. Dit alles kan bijdragen aan de onrust van mensen en hun gevoel van onveiligheid. De…

Lees meer

Wegwijzer voor ouders en persoonlijk begeleiders bij ziekenhuisopname van hun kind/cliënt

Om de ziekenhuiszorg voor mensen met een verstandelijke beperking te verbeteren heeft het Platform VG Brabant de wensen, behoeften en knelpunten in beeld gebracht. Daaruit hebben zij de ‘Wegwijzer voor ouders en persoonlijk begeleiders’ ontwikkeld. De wegwijzer is ontwikkeld met hulp van ervaringsdeskundige ouders en is ondersteund en gefinancieerd door Zorgbelang brabant en het CZ Fonds. Ouders en persoonlijk begeleiders weten vaak het beste welke dagelijkse zorg en begeleiding er nodig is. Op het overdrachtsformulier in de Wegwijzer kunnen zij vooraf veel informatie over die specifieke zorg en gedrag vastleggen.  Het overdrachtsformulier helpt ouders en persoonlijk begeleiders en ziekenhuismedewerkers om samen goede passende zorg te regelen. Op de website van Platform VG Zuidoost Brabant www.platformvgzuidoostbrabant.nl staat nog meer informatie en tips. Onder het thema ‘Ziekenhuiszorg’ staan aanbevelingen, filmpjes en goede praktijkvoorbeelden. De wegwijzer is te downloaden op de website van Platform VG regio Zuidoost Brabant via  rubriek thema’s of…

Lees meer

Praktische tools voor hulp bij goede palliatieve zorg

In het ZonMw-programma ‘Palliantie. Meer dan zorg’ is de afgelopen jaren op verschillende manieren gewerkt om de palliatieve zorg merkbaar te verbeteren. Daarbij lag de focus op de mensen in hun laatste levensfase en hun naasten. Veel van de afgeronde projecten uit het programma Palliantie leverden producten op, zoals het boekje ‘Praktische tools voor hulp bij goede palliatieve zorg’.  Er is ook een hoofdstuk opgenomen voor mensen met een verstandelijke beperking.  Voor mensen met een verstandelijke beperking is het soms moeilijk om over een naderende dood te praten. Toch willen zij graag in gesprek over passende zorg in de laatste levensfase. Hoe ga je dit gesprek aan? Deze hulpmiddelen bereiden je hier op voor. Daarnaast vind je hulpmiddelen om familie, wettelijke vertegenwoordigers en begeleiders te informeren over hun rol in proactieve zorgplanning. Voor mensen met een verstandelijke beperking is er ook een brochure. Via deze link is het…

Lees meer