Wij gaan verhuizen

Het Landelijk Bureau van KansPlus gaat verhuizen.
Ons bezoekadres wordt: De Molen 83, 3995 AW Houten.
Het postadres, telefoonnummers en andere gegevens blijven ongewijzigd.

Door de verhuizing zijn het Landelijk Bureau en het Kennis- en adviescentrum gesloten van maandag 18 december tot en met dinsdag 9 januari 2018.

 

Themabijeenkomst en Algemene Vergadering KansPlus 25 november 2017

Discussie over de vier bouwstenen voor het strategisch beleid

Graag nodigen wij iedereen uit om mee te denken over de vier bouwstenen voor het strategisch beleid van KansPlus.

KansPlus is toe aan een nieuw strategisch beleidsplan. De termijn van het huidige meerjarenplan is binnenkort verstreken. Bezinning is nodig over hoe KansPlus de komende periode in wil gaan.

Het bestuur van KansPlus wil nog geen afgerond voorstel voor een nieuw beleidsplan aan de algemene vergadering voorleggen, maar nodigt u van harte uit hierover mee te denken op zaterdag 25 november 2017.

De discussie wordt georganiseerd aan de hand van vier bouwstenen voor het strategisch beleid die we tijdens de themabijeenkomst in subgroepen willen uitwerken. Het gaat om de volgende bouwstenen:
– een toekomstbestendige organisatie
– een dynamische organisatie
– lokale netwerken
– wat willen we voor elkaar krijgen

Meer weten?

De themabijeenkomst is toegankelijk voor leden en niet leden. Het wordt op prijs gesteld indien u belangstellenden op de bijeenkomst attent wilt maken. Uitnodiging themabijeenkomst-25 november 2017

Datum: zaterdag 25 november 2017
Plaats: Zalencentrum Nieuw Salem, De Lei 86, 3971 CA Driebergen-Rijsenburg
Aanmelden: via https://goo.gl/forms/setk3e2lfkAIBCDP2. Graag voor 20 november 2017.

Programma:

10.30 – 12.30 uur: themabijeenkomst: strategisch beleidsplan KansPlus
12.30 – 13.15 uur: lunch (€ 15)
13.15 uur: algemene vergadering.Het programma hiervoor kunt u lezen op https://www.kansplus.nl/leden/ledenvergaderingen/

Samenwerkingsovereenkomst KansPlus met Platform VG Zuid-Holland Zuid

KansPlus en Platform VG Zuid-Holland Zuid hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend.Ze gaan in de regio Zuid-Holland Zuid verder samenwerken om lokaal en regionaal de belangenbehartiging voor mensen met een verstandelijke beperking te versterken.

Op de foto v.l.n.r. Dickie van de Kaa, directeur KansPlus en Willy Groenemeijer- Sleiffer, voorzitter Platform VG Zuid- Holland Zuid

Uitnodiging aan minister de Jonge

KansPlus, LFB, Sien en Naar Keuze vragen aan Minister de Jonge om op korte termijn een nadere persoonlijke kennismaking. Zij doen dat door middel van onderstaande brief.

“Geachte heer De Jonge,

Allereerst willen we u van harte feliciteren met uw benoeming tot Minister voor Volksgezondheid Welzijn en Sport.  We wensen u veel succes en hopen op een goede samenwerking de komende jaren. We verheugen ons erop dat de verantwoordelijkheid voor de langdurige zorg in de portefeuilleverdeling aan u is toebedeeld en daarmee op ministerieel niveau bij de eindverantwoordelijke op het departement is komen te liggen.

Onze organisaties richten zich specifiek op de belangen voor mensen met een verstandelijke beperking. In het regeerakkoord staan niet veel specifieke zaken die voor onze achterban van belang zijn om goede kwaliteit van leven te ervaren. We zien dat als een goede ruimte die open gelaten wordt om gezamenlijk een ambitieus beleid te ontwikkelen dat erop gericht is om de kwaliteit van leven voor mensen met een verstandelijke beperking en hun naasten in alle domeinen van het leven te ondersteunen.

We zouden het op prijs stellen als we op korte termijn een nadere persoonlijke kennismaking met u kunnen hebben om met elkaar van gedachten te kunnen wisselen over de ambities die u en wij hebben.”

Deze brief wordt mede ondersteund door Stichting Down syndroom, Helpende handen, Ieder(in) en VGN.

Uitnodiging aan minister De Jonge-2 november 2017

 

Vooraankondiging Algemene (leden)vergadering KansPlus 25 november

KansPlus is toe aan een nieuw strategisch beleidsplan. Niet alleen omdat het vorige meerjarenplan bijna verlopen is, maar omdat een grondige bezinning nodig is over hoe we de komende periode in willen gaan. Het bestuur van KansPlus wil nog geen afgerond voorstel voor een nieuw beleidsplan aan de ALV voorleggen, maar we willen leden nadrukkelijk uitnodigen hierover mee te denken op zaterdag 25 november 2017.

We willen deze discussie organiseren aan de hand van vier bouwstenen voor het strategisch beleid die we tijdens de ALV in subgroepen willen uitwerken. Het gaat om de volgende bouwstenen:
– een toekomstbestendige organisatie
– een dynamische organisatie
– lokale netwerken
– wat willen we voor elkaar krijgen

Hier kunt u de volledige vooraankondiging lezen. Wilt u meepraten? Reserveer dan 25 november alvast in uw agenda.

Binnenkort volgt meer informatie over exacte tijd en locatie.

Wij zien u graag op 25 november!

KansPlus zoekt beleids-/projectmedewerker Kwaliteitsagenda gehandicaptenzorg (GHZ) op ZZP-basis

KansPlus is een belangennetwerk dat zich inzet voor een goed leven van de mens met een verstandelijke beperking. KansPlus is de grootste organisatie die zich inzet voor de belangen van mensen met een verstandelijke beperking met ongeveer 60 ledengroepen, 7000 leden en ruim 1000 vrijwilligers.

Samen Sterk voor kwaliteit wordt, met steun van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), uitgevoerd in een samenwerkingsverband met Ieder(in), KansPlus, LSR, LFB en verder met VGN, Zorginstituut, IGZ, MEE, ZN, NVAVG.

Deze kwaliteitsagenda beoogt een extra impuls te geven aan de Wlz-gehandicaptensector met als doel de kwaliteit van bestaan van de mensen die gebruik maken van Wlz-zorg en ondersteuning te verbeteren. De kwaliteit van bestaan van cliënten wordt voor een groot deel bepaald door de zorg en ondersteuning die zij dagelijks aangeboden krijgen. Er is sprake van een grote verscheidenheid aan cliënten en diversiteit in zorg- en ondersteuningsvragen binnen de gehandicaptenzorg. Keuzevrijheid is cruciaal voor hun kwaliteit van bestaan. Het is essentieel dat mensen met een (intensieve) beperking (en hun naasten) meer in de positie komen om hun leven – naar vermogen en wens – in te richten zoals zij dat zelf graag willen. Hiervoor is onder meer heldere informatie over het zorgaanbod, bruikbare ervaringsinformatie en een goede dialoog tussen cliënten, verwanten en zorgverleners nodig.

Voor de Kwaliteitsagenda GHZ zoekt KansPlus per direct een enthousiaste, betrokken en leergierige:

Beleids-/projectmedewerker Kwaliteitsagenda gehandicaptenzorg (GHZ)

Wat ga je doen?

 • Je vertegenwoordigt KansPlus bij een of meer deelprojecten
 • Je inventariseert bestaande methodes, tools, informatie;
 • Je werk samen met externe partijen zoals de andere cliëntorganisaties, VGN, MEE, IGZ, VWS e.d.;
 • Je geeft trainingen, leidt bijeenkomsten en voert interviews uit en/of coacht interviewers;
 • Je doet onderzoek;
 • Je implementeert methodes bij en/of stelt deze bij.
 • Je rapporteert aan en stemt af met de projectleider van de Kwaliteitsagenda;

Wat vragen wij?

 • Hbo/academisch werk- en denkniveau;
 • Goed kunnen samenwerken maar ook zelfstandig kunnen werken;
 • Vanuit cliëntperspectief kunnen denken en handelen;
 • Kunnen communiceren met cliënten (de taal van de cliënt kunnen spreken) en hun verwanten maar ook met medewerkers en management van zorginstellingen;
 • In staat zijn om contact te leggen met zorginstellingen, hen te overtuigen om mee te doen, helder je boodschap voor het voetlicht kunnen brengen;
 • Projectmanagementvaardigheden: planmatig te werk gaan, werken met deadlines, resultaatgericht zijn, oplossingsgericht zijn, tijdig terugkoppeling weten te geven;
 • Minimaal 5 jaar ervaring in het werkveld van de gehandicaptenzorg en, bij voorkeur, kennis hebben van onderwerpen als de dialoog, de triade, vrijheidsbeperking, cliëntondersteuning, netwerkversterking; Het is belangrijk dat je de taal van cliënten en familieleden spreekt
 • Bij voorkeur kennis van implementatievraagstukken hebben;
 • Bij voorkeur ervaring hebben met het leiden van bijeenkomsten, geven van trainingen, uitvoeren van interviews.

Wat bieden wij?

Wij bieden een overeenkomst van opdracht aan tot 1 januari 2019. Op basis van mogelijkheden en interesses worden nadere afspraken gemaakt over de inzet. Deze inzet kan het jaar door (in onderling overleg) bijgesteld worden.

Reageren:
Interesse in deze functie? Stuur dan voor 20 oktober 2017 je sollicitatiebrief met CV naar d.kloosterman@kansplus.nl  onder vermelding van beleids-/projectmedewerker gehandicaptenzorg. Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met Dorien Kloosterman, senior beleidsmedewerker en projectcoördinator Kwaliteitsagenda GHZ, telefoon 06 46291032

Vacature kwaliteitsagenda

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Verslag studiedag KansPlus & Familiebeleid in de VG-sector

Op vrijdag 6 oktober organiseerde KansPlus een studiedag in Driebergen-Rijsenburg met als thema Familiebeleid in de VG-sector.

De dag startte met een interactief toneelspel met medewerking van Marcella Overeem. Zij is actrice bij interactief en educatief theatergroep in Nijmegen. Zij speelde samen met Marion Thielemans, medewerker van KansPlus, een scene van een gesprek tussen een begeleider en een moeder van een bewoner van een zorginstelling. Vanuit de zaal werd door de aanwezigen heel actief meegedaan en werden allerhande tips gegevens die een dergelijk gesprek tot een goed gesprek kunnen maken.

Vervolgens werden er in twee rondes drie verschillende workshops gegeven.
De workshop over Bouwstenen voor Familiebeleid werd verzorgd door Elke Marijnusse en Dickie van de Kaa. In deze workshop is men aan de slag gegaan met de werkmethode Bouwstenen voor familiebeleid. Meer informatie over deze methode kunt u hier lezen.

De workshop waar men aan de slag ging met de Handreiking Vervolg Manifest Familiebeleid in de VG-sector werd verzorgd door Jaap Zwitser met medewerking van Jaap Stollenga. Meer over het Manifest en de Handreiking Vervolg Manifest kunt u hier lezen. De volledige presentatie van de workshop kunt u  via de volgende link nalezen: KansPlus workshop manifest en handreiking Jaap Zwitser 6 oktober 2017.

De derde workshop ging over de modelovereenkomst voor familieverbanden, cliëntenraden en zorgaanbieders en werd verzorgd door Paul Lucardie. In een dergelijke overeenkomst worden afspraken die men met elkaar maakt, vastgelegd.
Meer over de modelovereenkomst kunt u hier lezen. De presentatie van Paul Lucardie kunt via de volgende link lezen: KansPlus workshop modelovereenkomst 6 oktober 2017 Paul Lucardie

Mocht u vragen hebben over één van de onderwerpen, dan kunt u contact opnemen met ons Kennis -en adviescentrum via advies@kansplus.nl of telefonisch van maandag t/m donderdag van 10.00 tot 13.00 uur via 030-2363750.

 

 

Gezellige jubileumdag in Dierenpark Amersfoort

Op 16 september vierde KansPlus (en haar rechtsvoorgangers) haar 65-jarig jubileum in Dierenpark Amersfoort.

                           

Ondanks de regenachtige dag waren we samen met zo’n 600 mensen: leden, medewerkers en diverse genodigden. Het was een hele leuke dag!

                           

Vanaf 10.30 uur werd iedereen ontvangen in de Suite met een kop koffie en gebak. Dickie van de Kaa, directeur van KansPlus, heette iedereen welkom. Henk Reijven kreeg symbolisch een bos bloemen overhandigd, omdat hij de eerste bezoeker was die dag. Daarna kon men het dierenpark bezoeken en naar één van de drie lezingen gaan die Marjo Hoedemaker hield. Hij vertelde een mooi verhaal over de olifanten, die daarbij ook hun eigen show maakten.

 

Bij de lunch in de Suite kon men elkaar ontmoeten om daarna naar een lezing van Marjo Hoedemaker te gaan of om nog een wandeling te maken.

KansPlus had een prijsvraag uitgeschreven wie van de bezoekers de juiste geboortedatum kon voorspellen van het eerste olifantenjong van de hoogzwangere Kina. Op 25 september is Thabo geboren. Carla Overeem (rechts) en Jolanda van der Greft (links) hebben deze datum goed voorspeld en hebben hiermee een mooie olifantenknuffel gewonnen.

 

 

Tijdens de dag hebben we ook mooie wensen voor de toekomst van KansPlus op mogen halen. Wij kijken terug op een geslaagde jubileumdag. We willen graag iedereen bedanken voor zijn of haar aanwezigheid en we willen ook MijnOrganisator en Buitenhof Reizen bedanken voor de organisatie en hun hulp.

Het is bijna zover!

Over 5 dagen is de Jubileumdag van KansPlus in Dierenpark Amersfoort. We gaan deze dag met z’n allen vieren: er hebben zich zo’n 600 mensen aangemeld. Het gaat een prachtige dag worden.

Iedereen die zich aangemeld heeft, heeft op 2 september een e-mail ontvangen van Organisatie Jublieumdag KansPlus met daarin praktische informatie over het programma van de dag.

Heeft u de mail niet ontvangen of heeft u nog vragen? Mail naar info@mijnorganisator.nl of bel naar 06-27  31 17 88.

Volgt u het laatste nieuws van het Dierenpark? Misschien wordt er op 16 september wel een olifantje geboren!  De hoogdrachtige olifant Kina is bijna uitgerekend!  Kijk eens op https://www.dierenparkamersfoort.nl/2017/09/08/aftellen-naar-olifantenbevalling-is-begonnen/ of volg de berichten op https://www.facebook.com/DierenParkAmersfoort/ .

Tot zaterdag!!