Algemene vergadering KansPlus

De tweede algemene vergadering van 2019 van KansPlus zal gehouden worden op dinsdag 26 november van 19.00 uur tot 21.00 uur. De zaal is open vanaf 18.30 uur.

De agenda en de vergaderstukken kunt u lezen op https://www.kansplus.nl/leden/ledenvergaderingen/ 

Aanmelden voor deze bijeenkomst kan via deze link tot 19 november 12.00 uur.

U bent van harte welkom bij:
Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde
De Molen 77
3995 AW Houten

Dit gebouw bevindt zich naast het pand waarin KansPlus gevestigd is.

Wij zien u graag op 26 november!

Jaaroverzicht 2018 KansPlus/VraagRaak

Ook in 2018 hebben het bestuur, directie, medewerkers en vrijwilligers samen met onze individuele leden (ouders, broers, zussen, andere naasten), de ledengroepen, de cliëntenraden en de familieverenigingen samengewerkt aan onze missie: het creëren van een waardevol leven voor mensen met een verstandelijke beperking. We hebben mooie resultaten behaald en hebben op vele fronten van ons laten horen.

Evenals vorig jaar hebben we ook een verkorte interactieve uitgave gemaakt waarin u kunt lezen hoe het landelijk bureau van KansPlus zich in 2018 breed heeft ingezet:

 • als belangenbehartiger, zowel landelijk als lokaal
 • in medezeggenschap en dienstverlening
 • in projecten samen met anderen
 • in PR en communicatie

U kunt de interactieve versie hier lezen. De uitgebreide versie van het jaaroverzicht 2018 kunt u lezen via deze link.

Jaaroverzicht 2018_def
Jaaroverzicht_kansplus2018_interactief

Extra Algemene Vergadering op dinsdag 18 juni 2019

Afgelopen zaterdag 18 mei heeft de 25ste algemene vergadering KansPlus plaatsgevonden.

Het was een geslaagde bijeenkomst. De concept notulen van het huishoudelijk deel van de vergadering kunt u hier lezen.

De volgende stukken stonden ter vaststelling op de agenda:
* Jaarrekening 2018 landelijk bureau
* Samengestelde jaarrekening 2018
* Jaaroverzicht 2018

De stukken zijn niet vastgesteld, omdat volgens de statuten KansPlus niet het vereiste aantal leden aanwezig waren. De statuten geven aan, dat er dan een extra algemene vergadering moet worden uitgeschreven.

De extra algemene vergadering wordt gehouden op dinsdag 18 juni 2019.
Er is ook een mogelijkheid om digitaal aan de vergadering deel te nemen.
Aanvang: 19.00 uur (inloop 18.30 uur)
Locatie: Kantoor KansPlus 2de etage aan De Molen 83 in Houten

De vergaderstukken kunt inzien via: https://www.kansplus.nl/leden/ledenvergaderingen/

U kunt u via deze link aanmelden voor de extra algemene vergadering van 18 juni.

Themabijeenkomst Wet zorg en dwang en de Algemene Vergadering

Op zaterdag 18 mei organiseert KansPlus een themabijeenkomst over de Wet zorg en Dwang.

De Wet zorg en dwang gaat in op 1 januari 2020 en regelt de rechten van mensen met een verstandelijke beperking die onvrijwillige zorg krijgen. Tijdens de themabijeenkomst wordt voorlichting over de wet gegeven en gaan we met elkaar in gesprek over wat de nieuwe wet betekent voor de vrijheid en veiligheid van mensen met een verstandelijke beperking die wonen in een zorginstelling of op een andere manier gebruik maken van formele zorg.

De bijeenkomst zal worden gevolgd door de algemene vergadering. De vergaderstukken voor de algemene vergadering vindt u op https://www.kansplus.nl/leden/ledenvergaderingen/.

Voor wie:
voor leden en familieverenigingen die lid zijn van KansPlus, ledengroepen en voor cliënten- en verwantenraden die aangesloten zijn bij VraagRaak.

Datum:
zaterdag 18 mei

Locatie:
Zalencentrum Nieuw-Salem
De Lei 86,  3971 CA Driebergen-Rijsenburg

Voorlopig Programma:
10.00 – 10.30 uur: inloop

10.30 – 12.30 uur: themabijeenkomst over de wet zorg en dwang door Edwin van Breemen

12.30 – 13.00 uur: lunch

13.00 –  15.00 uur: algemene vergadering KansPlus

Kosten: geen

Aanmelden: graag voor 11 mei via deze link.

Themabijeenkomst en algemene vergadering 18 mei 2019

Inspirerende brainstormbijeenkomst voor een dynamisch KansPlus

Afgelopen zaterdag hebben we een inspirerende brainstormbijeenkomst gehad over de vraag hoe KansPlus zich kan ontwikkelen tot een dynamische organisatie die aansluit bij wat mensen in dit tijdsbestek nodig hebben.

De missie van KansPlus is het bevorderen van een goed leven voor mensen met een verstandelijke beperking. Deze missie hebben we al heel lang, en het is een missie die we ook nog heel lang hoog in het vaandel kunnen houden. Maar een missie heeft pas zin als we ook een effectieve manier hebben om deze missie te realiseren.

Als belangenorganisatie hebben we in de afgelopen jaren veel gedaan en ook veel bereikt. We hebben daarbij een manier van werken en organiseren ontwikkeld die in de achterliggende tijd wel werkte, maar die misschien in de huidige tijd niet meer effectief is. Dat betekent dat we ons moeten aanpassen. De missie kan overeind blijven, maar we moeten een manier van organiseren en werken ontwikkelen die past bij deze tijd en de komende jaren.

Onder deskundige begeleiding van Marike Kuperus, van Kuperus & Co, gingen bestuurders, medewerkers en leden met elkaar aan het werk.

Daarbij waren er lastige vragen te beantwoorden. Zoals past het klassieke lidmaatschap nog bij deze tijd of moeten we veel meer kijken naar open en flexibele netwerken? Of moeten we het nog hebben van ledenvergaderingen en themabijeenkomsten in een zaaltje, of moeten we veel meer doen aan het ontwikkelen van digitale ontmoetingen?  Dat zijn lastige vragen voor een organisatie die niet even rustig achterover kan leunen om over de toekomst na te denken, omdat er in het hier en nu ook veel werk te doen is.

Er zijn een aantal lijnen die we verder uit gaan werken:

 • We willen ons ontwikkelen van een ‘vaste organisatie’ naar een dynamische beweging. Als voorbeeld is genoemd een zwerm spreeuwen. Deze heeft geen vaste vorm, geen vaste leider en geen vooraf vastgelegde koers, maar komt wel altijd op de plaats van bestemming. Onderling stemmen de vogels op elkaar af en houden ze rekening met elkaar. Soms splitst een groepje zich af om even iets te doen wat ze samen blijkbaar belangrijk vinden, maar daarna sluiten ze zich weer aan bij de zwerm. Dus hoe kunnen we ons ontwikkelen tot een zwerm, en welke andere organisaties / mensen kunnen we uitdagen zich bij deze zwerm aan te sluiten?
 • We hebben veel leden met uiteenlopende kennis en vaardigheden. We maken daar nu eigenlijk weinig gebruik van. De ervaring leert dat mensen het best wel leuk vinden als we om hun input/medewerking vragen, als ze tenminste weten dat ze niet direct in besturen gezogen worden. Mensen willen op een onderdeel hun bijdrage leveren, en dan hun eigen draad weer op kunnen pakken. Dus hoe ontwikkelen we een cultuur waarbij er meer wisselwerking en evenwicht komt in ‘halen en brengen’ ?
 • Overal in het land zijn mensen actief in de belangenbehartiging; in familieverbanden, cliëntenraden, Wmo-adviesraden, medezeggenschapsraden in scholen, enzovoort. Maar al deze actieve mensen ontmoeten elkaar weinig en kunnen dus weinig met elkaar delen en van elkaar leren. Hoe kunnen wij ertoe bijdragen dat er meer lokale netwerken / zwermen komen?

Om deze lijnen uit te werken zoeken we mensen die actief mee willen denken in een paar korte sessies. Ook mensen die geen lid zijn van KansPlus maar wel mee willen denken, zijn hierbij van harte welkom.

Wilt u meedoen? Neem contact op met KansPlus via 030-2363744 of via info@kansplus.nl.

Nieuw bestuur voor ledengroep KansPlus-Sien Eindhoven|Helmond|de Kempen

Op zondag 13 januari konden leden van KansPlus in de regio Eindhoven kennis maken met de nieuwe bestuurders van de ledengroep KansPlus-Sien Eindhoven|Helmond|de Kempen.
Onder het genot van warme oliebollen en een glas bubbels namen de oud bestuurders tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst ‘Bubbels & Bollen’ afscheid en werden de nieuwe bestuurders verwelkomd.

De afscheidnemende bestuurders Ad den Hartog, Cees Adams, Maarten Haasnoot, Pierre Dassen en Theo Magermans kregen de KansPlus gouden Speld van Verdienste voor hun vele jaren bestuurswerk voor de vereniging. Vanuit het landelijk bureau van KansPlus waren Pouwel van de Siepkamp en Dickie van de Kaa aanwezig. Namens Sien was Koos Spanbroek erbij.

     

KansPlus-Sien Eindhoven|Helmond|de Kempen is er in geslaagd goede opvolgers te vinden in Ciske van der Wal (secretaris), Hans Tholen (penningmeester), Marijke Blom (voorzitter) en Peter Jacobs (coördinator activiteiten).

Wij wensen hen veel succes en een mooie samenwerking!

Medewerkers (vrijwilligers) gezocht voor het Kennis- en adviescentrum

Het Kennis- en adviescentrum van KansPlus/VraagRaak voldoet aan een belangrijke behoefte bij de achterban van KansPlus/VraagRaak. Vier dagen per week kunnen leden van KansPlus telefonisch voor advies en ondersteuning een beroep doen op het Kennis- en adviescentrum. Jaarlijks zijn er honderden telefonische contacten. Ook wordt, waar mogelijk en wenselijk, advies per e-mail gegeven.

Bij het Kennis- en adviescentrum werken vrijwilligers die ondersteund worden door een consulent en een coördinator. De vrijwilligers staan de leden die bellen te woord, onderzoeken samen met hen wat precies het probleem of de vraag  is, en geven advies over mogelijke oplossingen. Voor complexe problemen kunnen de vrijwilligers van het frontoffice een beroep doen op deskundigen op de verschillende terreinen waar vragen over gesteld kunnen worden.

Voor versterking van ons telefoonteam zijn we op zoek naar nieuwe vrijwilligers om gemiddeld eens per twee weken een telefoondienst te verzorgen. De telefoondienst kan vanuit het eigen huis gedaan worden.

Wat vragen wij:

 • Beschikbaarheid van 1 ochtend per twee weken van 10.00 tot 13.00 uur en enige extra tijd om kennis actueel te houden bij voorkeur op maandag en/of dinsdag
 • Vaardigheden om goed te luisteren en door het stellen van de goede vragen de beller te helpen het probleem en/of vraag te verhelderen
 • Bekendheid met de belangrijkste ontwikkelingen in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking
 • Goede schriftelijke communicatievaardigheden
 • Oplossingsgericht denken, rekening houdend met het krachtenveld waarin het probleem zich voordoet
 • Een positief ingestelde persoon die het leuk vindt om andere leden te ondersteunen
 • Een stabiele persoonlijkheid die de eigen grenzen goed kent en kan bewaken
 • Beschikking over een goede internetverbinding thuis en een goede computer/laptop
 • Computervaardigheden om te rapporteren in de geautomatiseerde rapportage van het Kennis-en adviescentrum

Wat bieden wij:

 • Een gedegen training bij de start van de werkzaamheden
 • Intensieve begeleiding door een beroepskracht van KansPlus
 • Enkele malen per jaar een teamdag met deskundigheidsbevordering en om ervaringen uit te wisselen
 • Een financiële vergoeding conform het vrijwilligersbeleid van KansPlus.

Voor vragen en reacties kunt u contact opnemen met  Marion Thielemans, bereikbaar onder 030-2363744 of via email: m.thielemans@kansplus.nl .

Hier kunt u de vacature downloaden: werving vrijwilligers K en a.

Brainstormbijeenkomst voor een dynamisch KansPlus

Een van de bouwstenen van ons strategisch beleidsplan 2019-2023 is het ontwikkelen van een dynamische organisatie voor KansPlus. In het plan zijn hier al enkele ingrediënten voor aangedragen, zoals:

 • Afstemmen van de informatie aan leden op behoefte die door henzelf is aangegeven
 • Betere verbinding tussen het landelijk bestuur en de ledengroepen
 • Inrichten van themaledengroepen voor leden met een zelfde interesse

Vanuit ledengroepen zijn de afgelopen periode meer ideeën aangedragen die in het uitwerken van deze bouwsteen kunnen worden meegenomen, zoals verschillende vormen van lidmaatschap om mensen aan ons te verbinden.

Maar naast deze ideeën zijn er vast meer gedachten en concrete voorstellen die ertoe bij kunnen dragen dat de dynamiek in KansPlus zich ontwikkelt in een richting die beter aansluit bij wat past in de huidige tijd.

Om deze gedachten en voorstellen te verzamelen organiseert het landelijk bestuur een brainstormbijeenkomst waarin we met de aanwezigen alle ideeën willen verzamelen om vervolgens te kijken wat kansrijk en mogelijk is om te gaan realiseren.

De bijeenkomst zal worden begeleid door Marike Kuperus. Marike is deskundige op het gebied van verenigingen. U kent haar ook als ‘De oma van Fé’ in de columns die ze schrijft in PlusPunt. Ook heeft zij op de Algemene Vergadering waar Jo Terlouw afscheid nam een inspirerende presentatie verzorgd over het moderniseren van de vereniging.
We zijn ervan overtuigd dat we onder leiding van Marike een inspirerende en succesvolle brainstormbijeenkomst kunnen hebben.

De bijeenkomst zal worden gehouden op zaterdag 2 februari van 10.30 – 14.30 uur in Koningshof- Zaal 1, Kerkplein 1, 3941 HV Doorn.
We nodigen voor deze bijeenkomst de bestuurders van de lokale ledengroepen uit, maar uiteraard zijn alle leden die ideeën hebben van harte welkom.

Via deze link kunt u zich aanmelden als deelnemer aan deze bijeenkomst.

Digitaal deelnemen aan de Algemene Vergadering KansPlus

Op 27 november is de tweede Algemene vergadering van KansPlus. Zie ook https://www.kansplus.nl/2018/11/13/algemene-vergadering-kansplus/ .

Voor mensen die wel deel willen nemen op 27 november, maar voor wie het reizen naar Houten een probleem is, bestaat de mogelijkheid om via internet aan de vergadering deel te nemen.
Hieronder kunt u lezen hoe u dat desgewenst kunt doen.

Om via internet deel te nemen aan de vergadering hoeft u geen apart programma op uw pc of laptop te installeren.

Wel is het belangrijk dat u over een stabiele verbinding beschikt, een goede microfoon en luidspreker en zo mogelijk een webcam.

Als u nog niet eerder gebruik heeft gemaakt van GotoMeeting, kunt u hier uitproberen of uw systeem aan de eisen voldoet: https://link.gotomeeting.com/system-check.

Klik om vanaf een pc, laptop of tablet deel te nemen aan de vergadering op deze link: https://global.gotomeeting.com/join/717519429 Voor een uitgebreide instructie hoe u verder gaat klikt u hier.

We zullen ervoor zorgen dat we de sessie om 18.30 openen, zodat u tijd heeft om het te testen. Als u er niet uitkomt kunt u even bellen met 0655161136.

U kunt ook alleen telefonisch deelnemen aan de vergadering door dit nummer te bellen +31 207 941 377 . De toegangscode voor telefonische deelname is: 717-519-429 .

Algemene Vergadering KansPlus

De tweede algemene vergadering van 2018 van KansPlus zal gehouden worden op dinsdag 27 november van 19.00 uur tot 21.00 uur. De zaal is open vanaf 18.30 uur.

Voor de agenda en de vergaderstukken zie: https://www.kansplus.nl/leden/ledenvergaderingen/ 

Aanmelden voor deze bijeenkomst kan via deze link tot 22 november 12.00 uur.

U bent van harte welkom bij:
Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde
De Molen 77
3995 AW Houten

Dit gebouw bevindt zich naast het pand waarin KansPlus gevestigd is.

Wij zien u graag op 27 november!