Nieuwe Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (WMCZ) door Eerste Kamer aanvaard

Dinsdag 21 mei 2019 was een gedenkwaardige dag voor cliënten en hun wettelijk vertegenwoordigers in de zorgsector. De Eerste Kamer “aanvaarde” (zoals de voorzitter dat noemde) het wetsvoorstel WMCZ 2018 van de Regering. Een half jaar na het moment van aanvaarding door de Tweede Kamer. Hierdoor zal na 23 jaar de huidige WMCZ gaan vervangen worden. 18 jaar geleden was het al de bedoeling – na een eerste evaluatie – dat de wet vervangen moest worden, maar verschillende keren sneuvelden wetsontwerpen.

Maar nu is het zover. Hierdoor krijgen cliënten en hun wettelijk vertegenwoordigers in cliëntenraden  aanzienlijk sterkere bevoegdheden (bijvoorbeeld instemmingsrecht bij de belangrijkste zaken), dienen er lokale cliëntenraden te komen als de cliënten of hun wettelijk vertegenwoordigers dat uitspreken, krijgen cliëntenraden recht op onafhankelijke ondersteuning, een harder recht op faciliteiten of juridische ondersteuning, etc. Ook dienen de zorgorganisaties aanvullend op de zorgplannen directe inspraak te gaan organiseren over de directe zorg van cliënten. Cliëntenraden worden verplicht met hun achterban te gaan communiceren. Al met al gaat er veel op de schop.

Het was nog spannend, want de kans was  groot dat de Eerste Kamer na de schriftelijke antwoorden van Minister Bruins van VWS een nieuwe schriftelijke ronde zou inlassen of een uitgebreide plenaire behandeling zou willen met discussies in twee termijnen met de Minister. Dit zou tot gevolg hebben dat de afhandeling door de nieuwe Eerste Kamer had moeten gebeuren. Voorzitter KansPlus, Pouwel van de Siepkamp, pleitte er op 9 mei jl. in een vlammend betoog daarom voor hoe dan ook zelf nog het wetsontwerp af te handelen (zie bijgaande brief). Resultaat was dat de Eerste Kamer geen schriftelijke ronde meer inlaste en ook geen plenaire behandeling en het  wetsontwerp 21 mei als hamerstuk afdeed.

Onze sector kan zich nu gaan voorbereiding op de invoering. Verwacht wordt dat dat voorjaar 2020 zal zijn. De Minister is nog bezig met een uitvoeringsbesluit over de vraag welke type voorzieningen onder de wet gaan vallen en welke precies niet (bijvoorbeeld justitiële instellingen). Dat besluit moet – na een tot 25 mei lopende internetconsultatie aan de hand van een ambtelijk ontwerp binnenkort aan de Regering worden voorgelegd door de Minister. (KansPlus heeft al gereageerd hierop. Vervolgens gaat het besluit nog naar de Raad van State, Tweede Kamer en Eerste Kamer. Maar dat zal zeker einde dit jaar afgehandeld zijn. De voorbereiding van de invoering is eigenlijk al begonnen. KansPlus, LSR, NCZ en VGN zullen nu samen een model medezeggenschapsregeling gaan maken als handreiking naar de sector. Hetzelfde geldt voor de kosten, scholing en ondersteuning. Eind 2018 organiseert KansPlus met LSR en LFB weer een congres in Lunteren en zal VWS een congres organiseren over de directe inspraak. De voorbereidingen van dit alles zijn direct na de aanvaarding door de Eerste Kamer gestart.

Het lijkt er op dat de zorgaanbieder en cliëntenraden op dit moment nog niet zoveel kunnen doen. Dat is voor dit moment inderdaad wel zo, maar wij verwachten dat de modelregelingen in het najaar gereed zijn en KansPlus zal in de loop van de tijd de nodige informatie geven op basis waarvan al nagedacht kan worden wat de cliëntenraden zelf willen wat de invulling van de wet betreft. Dat hoeft niet afhankelijk te zijn van de formele ingangsdatum van de nieuwe wet.

brief WMCZ aan EK 9 mei 2019 Reactie KansPlus Besluit WMCZ 2018-internetconsultatie

Reactie KansPlus Besluit WMCZ 2018-internetconsultatie

KansPlus wil geen uitstel invoering Wet zorg en dwang

KansPlus heeft samen met zeven cliënt- en patiëntorganisaties een dringend beroep op minister Hugo de Jonge gedaan om de Wet zorg en dwang (Wzd) per 1 januari 2020 in te voeren. In een brief aan de minister schrijven zij dat de wet veel beter bij cliënten past dan de huidige Wet Bopz. Beide wetten regelen vrijheidsbeperking van mensen die zorg krijgen. Maar waar de huidige wet uitgaat van beperkingen van vrijheden, doet de Wzd dat vanuit het perspectief van de vrijheid van de mensen.

De brief is gestuurd omdat de minister overweegt de wet uit te stellen. Daar hebben zorginstellingen om gevraagd omdat zij bureaucratische rompslomp vrezen als gevolg van de nieuwe wet. De gezamenlijke cliëntenorganisaties zien de Wzd als een essentiële bouwsteen om de gewenste cultuurverandering in de zorg tot stand te brengen. Er wordt al heel lang over deze wet gepraat. Een cultuuromslag vergt tijd en is niet in één keer gerealiseerd. Maar die omslag komt alleen tot stand als we zo snel mogelijk beginnen.

De acht organisaties Alzheimer Nederland, Iederin, Het LSR, Kansplus, KBO-PCOB, LFB, LOC Waardevolle zorg en Patiëntenfederatie Nederland, vinden uitstel niet in het belang van hun achterban. De organisaties pleiten ervoor om de Wzd dan ook volledig op 1 januari 2020 in te voeren en zo snel mogelijk een overzicht op te stellen welke aandoeningen onder de wet vallen. Tevens pleiten zij voor een zeer zorgvuldig invoeringstraject, zodat het mogelijk is binnen en tussen organisaties te leren.

brief Wet Zorg en Dwang-14052019

 

Reageer op het wetsvoorstel vereenvoudiging Wajong

Het kabinet presenteerde onlangs een wetsvoorstel om de Wajong te vereenvoudigen en verbeteren. Op de voorgenomen wijziging van de wet kan gereageerd worden via een internetconsultatie. Dat kan tot uiterlijk 18 december.

Ook u kunt op de aanpassing van de Wajong reageren, als individu of als organisatie/vereniging. Hieronder een aantal punten uit het wetsvoorstel die aandacht verdienen:

 • Het volgen van een studie heeft geen gevolgen meer voor de hoogte van of het recht op een Wajonguitkering. Voor studerende Wajongers kan dit positieve gevolgen hebben.
 • Volwassenen met ernstig meervoudige beperkingen die geen arbeidsvermogen hebben en Wajong-gerechtigd zijn, ontvangen een volledige Wajong-uitkering als ze nog schoolgaand zijn.
 • De (voortgezette) werkregeling (Wajong 2010) vervalt. Dit is ongunstig voor de mensen die hier gebruik van maken.
 • Wat op het oog positief lijkt maar nog wel verdere bestudering behoeft, is dat de Wajong op een aantal punten wordt geharmoniseerd. De inkomensondersteuning voor mensen in de oude Wajong en de Wajong 2010 worden gelijkgetrokken, net als de verplichting een passend werkaanbod te aanvaarden als voorwaarde voor een re-integratietraject bij het UWV.
 • De regels m.b.t. het beëindigen en her-activeren van het recht op Wajong worden aangepast. Hierdoor blijft het recht op Wajong bij inkomsten uit arbeid vijf in plaats van een jaar bestaan.

Wilt u ook reageren op het wetsvoorstel? Doe dat dan uiterlijk 18 december via deze link.

Bron: www.iederin.nl

Ieder(in) werkt momenteel aan een reactie. Deze zal naar verwachting in de tweede week van december worden ingediend en op www.iederin.nl worden geplaatst.

Studiedag over leven in Vrijheid en de nieuwe wet Zorg&Dwang

Vrijheid ja! Beperken nee, tenzij….

Op dinsdag 20 november 2018 van 10.00 tot 16.00 uur is er een studiedag over leven in vrijheid en de Wet zorg en dwang (Wzd).
Cliëntenorganisaties LFB, KansPlus en Ieder(in) organiseren de bijeenkomst samen met de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN). Zij doen dit vanuit het programma ‘Ik doe mee – Samen Sterk voor Kwaliteit’. De studiedag is bedoeld voor zorgprofessionals/begeleiders van mensen met een beperking. Maar ook ouders, familie en cliënten(raden) zijn van harte welkom. De toegang is gratis.

Voor wie?
Zorgprofessionals die werkzaam zijn in de gehandicaptenzorg, ouders, familie van mensen met een beperking die zorg ontvangen en cliënten(raden).

Programma:
Het programma bestaat uit:

 • een gezamenlijk gedeelte – Hugo van der Wal van VWS licht de laatste stand van zaken rond dit onderwerp toe
 • ervaringsdeskundigen ‘vertellen’ over hun ervaringen
 • verschillende workshoprondes en lezingen waaruit je een keuze kunt maken
 • afsluitend theater.

Waar is het?
Congrescentrum De Werelt in Lunteren (vanaf het station zijn er pendelbussen)
Westhofflaan 2
6741 KH Lunteren.

Kosten en aanmelden:
Het congres is gratis. Maar meld je wel aan!

Vul het aanmeldformulier in via: https://vragenlijst.dezorgvraag.nl/lunteren  en geef je voorkeur voor de workshops aan. Klik hier om te zien uit welke workshops je kunt kiezen of download ze via Workshops en lezingen op de Studiedag 20112018.

Nog vragen?
Als je meer wil weten over deze studiedag, kun je contact opnemen met Dorien Kloosterman, telefoon (06) 462 91 032.

Deze bijeenkomst vindt plaats in het kader van de kwaliteitsagenda gehandicaptenzorg ‘Samen Sterk voor Kwaliteit’, een samenwerking van Ieder(in), KansPlus, LSR, LFB, MEE NL, NVAVG, VGN, V&VN, ZIN, IGJ i.o. en het Ministerie van VWS. Kijk op www.ikdoemee.nl voor meer informatie.

Vooraankondiging studiedag over leven in Vrijheid en de nieuwe wet Zorg&Dwang

Vrijheid ja! Beperken nee, tenzij….

Vanuit ‘Ik doe mee! Samen sterk voor kwaliteit’ organiseren de cliëntenorganisaties LFB, KansPlus en Ieder(in) samen met de VGN een studiedag voor zorgprofessionals/begeleiders van mensen met een beperking. Ook ouders en familie zijn van harte welkom. De toegang is gratis.

Kom ook naar deze studiedag op dinsdag 20 november 2018 in Lunteren. De Studiedag is van 10.00 tot 16.00 uur.

Het programma bestaat onder andere uit:

 • een gezamenlijk gedeelte waarbij de laatste stand van zaken wordt toegelicht door Hugo van de Wal van VWS.
 • ervaringsdeskundigen ‘vertellen’ over hun ervaringen.
 • verschillende workshoprondes en lezingen waaruit je een keuze kunt maken, bijvoorbeeld over ‘leven in vrijheid’, ‘Oog voor de ander’, ‘rechten van mensen met een beperking’, een aantal organisaties zal vertellen over hun werkvormen over vrijheid, vrijheidsbeleving en het voorbereiden op de Wet Zorg & Dwang.
 • tijd voor ontspanning en gezelligheid.

Een aantal workshops en lezingen worden samen met ervaringsdeskundigen verzorgd.

Wilt u een uitnodiging ontvangen voor de studiedag? Laat dan hier uw e-mailadres achter. Dan ontvangt u automatisch een uitnodiging om u in te schrijven. En noteer de datum vast in uw agenda!!

Vooraankondiging studiedag WZD

De nieuwe ‘Wet zorg en dwang’ uitgelegd in eenvoudige taal

De brochure ‘Wet zorg en dwang’ is verschenen. In deze brochure staat in eenvoudige taal wat de Wet zorg en dwang (Wzd) betekent.

De Wzd is een ingewikkelde wet. Het regelt de rechten van mensen met een verstandelijke beperking die onvrijwillige zorg krijgen. Of die vrijwillig of onvrijwillig in een zorginstelling moeten wonen. De brochure is gemaakt door KansPlus en de LFB, in het kader van Ik doe mee! Samen sterk voor kwaliteit.

Recht op vrijheid
Ieder mens heeft recht op vrijheid. Bijvoorbeeld om je mening te geven, om je vrij te bewegen en om je eigen leven in te richten.Als je zorg nodig hebt, thuis of in een zorginstelling, heb je ook recht op vrijheid. Soms wordt iemands vrijheid (tijdelijk) beperkt. Voor zijn eigen veiligheid of voor de veiligheid van anderen. Dat kan gelukkig niet zomaar. De regering heeft hiervoor de Wet zorg en dwang gemaakt. In deze wet staan regels waarom en onder welke voorwaarden iemands vrijheid mag worden beperkt.

Voor wie
Mensen met een beperking en hun familie, zodat zij zich kunnen voorbereiden om de Wet zorg en dwang. Voor zorgprofessionals is het belangrijk dat zij weten waar de wet over gaat. Zij kunnen over het onderwerp in gesprek gaan met mensen met een beperking en hun familie.

Voor iedereen te begrijpen
De Wzd gaat op 1 januari 2020 in. Het is belangrijk dat mensen met een beperking en hun familie zich hier op voorbereiden. Dat zij weten waar de Wzd over gaat. En welke rechten zij hebben. Het is ook belangrijk dat professionele zorgverleners dat weten. Zij kunnen over het onderwerp in gesprek met mensen met een beperking en hun familie.

De brochure Wet zorg en dwang geeft informatie over vrijheid en onvrijwillige zorg, die voor iedereen te begrijpen is.

U kunt de brochure downloaden via https://www.ikdoemee.nl/aan-de-slag/brochure-zorg-dwang-uitgelegdBrochure-wet-zorg-dwang of tegen verzendkosten bestellen via de webwinkel.

Kamervragen over steeds weer dezelfde vragen over ernstig gehandicapt kind

Elke vijf jaar wordt voor personen die onder curatele staan hun positie door de rechtbank geëvalueerd. Dit gebeurt door een aantal vragen te stellen aan de curator(en). Met de antwoorden stelt de rechtbank vast of de onder curatelestelling voortgezet moet worden.

Voor curatoren van mensen met een ernstige verstandelijke (en lichamelijke) beperking worden deze vragen vaak als kwetsend beschouwd.  Het gaat om levenslange, levensbrede ernstige beperkingen. Ouders zijn vaak curator van hun kind en moeten elke vijf jaar vragen beantwoorden als: ‘Wat heeft u de afgelopen vijf jaar gedaan om de zelfredzaamheid van betrokkene te bevorderen?’ en: ‘Wat denkt u de komende vijf jaar te doen om de zelfredzaamheid van betrokkene te bevorderen?’

Conny Dickhoff, moeder van de 27-jarige Eva heeft hierover een brief geschreven aan de rechtbank Midden-Nederland. Dit heeft ertoe geleid dat de rechtbank heeft beloofd te kijken naar de vraagstelling en om die wellicht aan te passen. De Tweede Kamerleden Vera Bergkamp (D66) en Madeleine van Toorenburg (CDA) hebben inmiddels Kamervragen over de kwestie gesteld aan de verantwoordelijke ministers Sander Dekker en Hugo de Jonge.

We houden berichtgeving over dit onderwerp in de gaten.

Bron: AD

Wetten over zorg en ondersteuning eenvoudig uitgelegd

De nieuwste versie van de brochure ‘De wetten zorg en ondersteuning sinds 2015 – eenvoudig verteld’ is deze week verschenen. In deze brochure wordt in eenvoudige taal informatie en uitleg gegeven over vier wetten: Wet Langdurige Zorg (Wlz), Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), Jeugdwet en de Zorgverzekeringswet. In de nieuwste versie staan onder andere nog meer aansprekende voorbeelden. De brochure is gratis te downloaden.

De Wet Langdurige Zorg (Wlz), Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), Jeugdwet en de Zorgverzekeringswet zijn de vier wetten die sinds 2015 het Nederlandse zorgstelsel vormen. Het stelsel zorgt ervoor dat iedereen de zorg en ondersteuning kan krijgen die nodig is. Voor veel mensen is het ingewikkeld en niet altijd duidelijk waar en bij wie zij terecht kunnen als zij zorg en ondersteuning willen regelen. Met de brochure ‘De wetten zorg en ondersteuning sinds 2015 –eenvoudig verteld’ worden zij wegwijs gemaakt.

Goede en duidelijke uitleg
In prettig leesbaar Nederlands wordt goede uitleg gegeven over alle vier wetten. Per wet staat welke organisatie verantwoordelijk is voor de uitvoering en hoe die organisatie te bereiken is. Het stappenplan geeft aan hoe het werkt: van de aanvraag van zorg/ondersteuning tot de (eventuele) betaling van de eigen bijdrage voor de geleverde zorg/ondersteuning. Ook lezen mensen welke invloed ze zelf kunnen uitoefenen om de zorg en ondersteuning te krijgen die zij willen en die bij hen passen.

Eenvoudige taal
De tekst is geschreven voor mensen die (Nederlands) lezen en begrijpen moeilijk vinden. Zoals mensen met een (licht) verstandelijke beperking. In de praktijk blijkt dat heel veel mensen graag informatie in eenvoudige taal lezen. De vraag naar de brochure is zo groot dat is besloten deze gratis digitaal ter beschikking te stellen. U kunt de brochure hier gratis downloaden of via de website ikdoemee.nl .

Uitgave van Samen sterk voor kwaliteit
De brochure is geschreven door KansPlus, LSR en Ieder(in) en is een uitgave van het programma Samen sterk voor kwaliteit. Samen Sterk voor kwaliteit is een samenwerkingsverband van cliëntenorganisaties Ieder(in), KansPlus, LSR en LFB, samen met VGN, Zorginstituut, IGZ, MEE, ZN, NVAVG en wordt gesteund door het ministerie van VWS.  Samen Sterk voor kwaliteit  is onderdeel van de kwaliteitsagenda, een meerjarig landelijk project dat er op is gericht om de kwaliteit van de zorg te verbeteren.

PERSBERICHT- Wetten over zorg en ondersteuning eenvoudig uitgelegd

KansPlus en Sien vragen speciale aandacht voor mensen met een verstandelijke beperking bij bespreking Wlz

Op 28 maart bespreekt de Vaste Commissie van VWS de Wet langdurige zorg (Wlz). KansPlus en Sien vragen specifiek aandacht te besteden aan de positie van mensen met een verstandelijke beperking. Dit omdat deze mensen vaak gedurende hun hele leven 24 uur per dag zorg en ondersteuning nodig hebben en door hun aard van hun beperking niet of beperkt in staat zijn zelf de regie over het leven en de zorg te hebben.

KansPlus en Sien vragen in een brief aan de commissie de volgende punten onder de aandacht brengen:

 • uitbreiding en versterking van de onafhankelijke cliëntondersteuning en het mogelijk maken zelf te kunnen kiezen door wie men zich wil laten ondersteunen
 • kinderen met een ernstige beperking moeten aanspraak kunnen maken op Wlz-gefinancierde zorg
 • de ontwikkeling van een programma dat gericht is op een dialoog tussen verwanten en begeleiders zodat onnodige afhankelijkheid verminderd wordt en de kwaliteit van leven bevorderd wordt
 • het initiëren van een pilot voor  persoonsgestuurde financiering
 • om in samenspraak met cliëntorganisaties en andere veldpartijen een adequaat beleid te ontwikkelen om mensen met een lichte verstandlijke beperking de zorg en ondersteuning te bieden die zij nodig hebben

De volledige brief kunt u hier lezen:
Brief WLZ aan leden Vaste Kamercommissie VWS- 2203201

KansPlus pleit voor eigen keuzes en regie

Het bestuur van KansPlus heeft samen met SOL (Samenwerkingsverband van Oudergroeperingen van mensen met een verstandelijke beperking in Limburg) en de cliëntenraad van Stichting PSW (Pedagogisch Sociaal Werk) een brief geschreven naar de Vaste Kamercommissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport waarin zij pleiten voor eigen keuze en regie waar het gaat om behandeling binnen de Wlz.

In oktober 2017 heeft het Zorginstituut Nederland (ZiN) positief geadviseerd over het overhevelen van behandeling van de Zorgverzekeringswet naar de Wet langdurige zorg.

Volgens de ouders/verwanten/ belangenbehartigers van de drie genoemde organisaties gaat dit advies voorbij aan het recht van een cliënt om zelf te kiezen.

Op 28 maart is er een Algemeen Overleg waarbij o.a. het Pakketadvies positionering behandeling in de Wet langdurige zorg op de agenda staat. In de brief vragen de organisaties aan de leden van Vaste Kamercommissie VWS hun overwegingen bij dit overleg mee te nemen.

Voor meer informatie:
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2017D29331&did=2017D29331

https://www.tweedekamer.nl/kamerleden_en_commissies/commissies/vws 

De volledige brief met de uitgewerkte standpunten van KansPlus, SOL en de cliëntenraad van PSW kunt u hier lezen: brief AO positionering behandeling in Wlz 210318