Kamervragen over steeds weer dezelfde vragen over ernstig gehandicapt kind

Elke vijf jaar wordt voor personen die onder curatele staan hun positie door de rechtbank geëvalueerd. Dit gebeurt door een aantal vragen te stellen aan de curator(en). Met de antwoorden stelt de rechtbank vast of de onder curatelestelling voortgezet moet worden.

Voor curatoren van mensen met een ernstige verstandelijke (en lichamelijke) beperking worden deze vragen vaak als kwetsend beschouwd.  Het gaat om levenslange, levensbrede ernstige beperkingen. Ouders zijn vaak curator van hun kind en moeten elke vijf jaar vragen beantwoorden als: ‘Wat heeft u de afgelopen vijf jaar gedaan om de zelfredzaamheid van betrokkene te bevorderen?’ en: ‘Wat denkt u de komende vijf jaar te doen om de zelfredzaamheid van betrokkene te bevorderen?’

Conny Dickhoff, moeder van de 27-jarige Eva heeft hierover een brief geschreven aan de rechtbank Midden-Nederland. Dit heeft ertoe geleid dat de rechtbank heeft beloofd te kijken naar de vraagstelling en om die wellicht aan te passen. De Tweede Kamerleden Vera Bergkamp (D66) en Madeleine van Toorenburg (CDA) hebben inmiddels Kamervragen over de kwestie gesteld aan de verantwoordelijke ministers Sander Dekker en Hugo de Jonge.

We houden berichtgeving over dit onderwerp in de gaten.

Bron: AD

Wetten over zorg en ondersteuning eenvoudig uitgelegd

De nieuwste versie van de brochure ‘De wetten zorg en ondersteuning sinds 2015 – eenvoudig verteld’ is deze week verschenen. In deze brochure wordt in eenvoudige taal informatie en uitleg gegeven over vier wetten: Wet Langdurige Zorg (Wlz), Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), Jeugdwet en de Zorgverzekeringswet. In de nieuwste versie staan onder andere nog meer aansprekende voorbeelden. De brochure is gratis te downloaden.

De Wet Langdurige Zorg (Wlz), Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), Jeugdwet en de Zorgverzekeringswet zijn de vier wetten die sinds 2015 het Nederlandse zorgstelsel vormen. Het stelsel zorgt ervoor dat iedereen de zorg en ondersteuning kan krijgen die nodig is. Voor veel mensen is het ingewikkeld en niet altijd duidelijk waar en bij wie zij terecht kunnen als zij zorg en ondersteuning willen regelen. Met de brochure ‘De wetten zorg en ondersteuning sinds 2015 –eenvoudig verteld’ worden zij wegwijs gemaakt.

Goede en duidelijke uitleg
In prettig leesbaar Nederlands wordt goede uitleg gegeven over alle vier wetten. Per wet staat welke organisatie verantwoordelijk is voor de uitvoering en hoe die organisatie te bereiken is. Het stappenplan geeft aan hoe het werkt: van de aanvraag van zorg/ondersteuning tot de (eventuele) betaling van de eigen bijdrage voor de geleverde zorg/ondersteuning. Ook lezen mensen welke invloed ze zelf kunnen uitoefenen om de zorg en ondersteuning te krijgen die zij willen en die bij hen passen.

Eenvoudige taal
De tekst is geschreven voor mensen die (Nederlands) lezen en begrijpen moeilijk vinden. Zoals mensen met een (licht) verstandelijke beperking. In de praktijk blijkt dat heel veel mensen graag informatie in eenvoudige taal lezen. De vraag naar de brochure is zo groot dat is besloten deze gratis digitaal ter beschikking te stellen. U kunt de brochure hier gratis downloaden of via de website ikdoemee.nl .

Uitgave van Samen sterk voor kwaliteit
De brochure is geschreven door KansPlus, LSR en Ieder(in) en is een uitgave van het programma Samen sterk voor kwaliteit. Samen Sterk voor kwaliteit is een samenwerkingsverband van cliëntenorganisaties Ieder(in), KansPlus, LSR en LFB, samen met VGN, Zorginstituut, IGZ, MEE, ZN, NVAVG en wordt gesteund door het ministerie van VWS.  Samen Sterk voor kwaliteit  is onderdeel van de kwaliteitsagenda, een meerjarig landelijk project dat er op is gericht om de kwaliteit van de zorg te verbeteren.

PERSBERICHT- Wetten over zorg en ondersteuning eenvoudig uitgelegd

KansPlus en Sien vragen speciale aandacht voor mensen met een verstandelijke beperking bij bespreking Wlz

Op 28 maart bespreekt de Vaste Commissie van VWS de Wet langdurige zorg (Wlz). KansPlus en Sien vragen specifiek aandacht te besteden aan de positie van mensen met een verstandelijke beperking. Dit omdat deze mensen vaak gedurende hun hele leven 24 uur per dag zorg en ondersteuning nodig hebben en door hun aard van hun beperking niet of beperkt in staat zijn zelf de regie over het leven en de zorg te hebben.

KansPlus en Sien vragen in een brief aan de commissie de volgende punten onder de aandacht brengen:

 • uitbreiding en versterking van de onafhankelijke cliëntondersteuning en het mogelijk maken zelf te kunnen kiezen door wie men zich wil laten ondersteunen
 • kinderen met een ernstige beperking moeten aanspraak kunnen maken op Wlz-gefinancierde zorg
 • de ontwikkeling van een programma dat gericht is op een dialoog tussen verwanten en begeleiders zodat onnodige afhankelijkheid verminderd wordt en de kwaliteit van leven bevorderd wordt
 • het initiëren van een pilot voor  persoonsgestuurde financiering
 • om in samenspraak met cliëntorganisaties en andere veldpartijen een adequaat beleid te ontwikkelen om mensen met een lichte verstandlijke beperking de zorg en ondersteuning te bieden die zij nodig hebben

De volledige brief kunt u hier lezen:
Brief WLZ aan leden Vaste Kamercommissie VWS- 2203201

KansPlus pleit voor eigen keuzes en regie

Het bestuur van KansPlus heeft samen met SOL (Samenwerkingsverband van Oudergroeperingen van mensen met een verstandelijke beperking in Limburg) en de cliëntenraad van Stichting PSW (Pedagogisch Sociaal Werk) een brief geschreven naar de Vaste Kamercommissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport waarin zij pleiten voor eigen keuze en regie waar het gaat om behandeling binnen de Wlz.

In oktober 2017 heeft het Zorginstituut Nederland (ZiN) positief geadviseerd over het overhevelen van behandeling van de Zorgverzekeringswet naar de Wet langdurige zorg.

Volgens de ouders/verwanten/ belangenbehartigers van de drie genoemde organisaties gaat dit advies voorbij aan het recht van een cliënt om zelf te kiezen.

Op 28 maart is er een Algemeen Overleg waarbij o.a. het Pakketadvies positionering behandeling in de Wet langdurige zorg op de agenda staat. In de brief vragen de organisaties aan de leden van Vaste Kamercommissie VWS hun overwegingen bij dit overleg mee te nemen.

Voor meer informatie:
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2017D29331&did=2017D29331

https://www.tweedekamer.nl/kamerleden_en_commissies/commissies/vws 

De volledige brief met de uitgewerkte standpunten van KansPlus, SOL en de cliëntenraad van PSW kunt u hier lezen: brief AO positionering behandeling in Wlz 210318

Reactie KansPlus op wetsvoorstel Wmcz

In het bericht van 19 december op deze website heeft KansPus aangegeven een uitgebreide reactie te formuleren op het wetsontwerp Wmcz. Dit ten behoeve van de Kamerleden die op 14 februari hun inbreng kunnen indienen.

Het wetsontwerp realiseert een groot aantal verbeteringen in de positie van de cliëntenraad. Daar zijn wij heel blij mee. KansPlus/VraagRaak is jaren bezig geweest, in woord en geschrift, dit te bereiken, veelal samen ook met de collega-landelijke organisaties. In onze sector gaat het om mensen die veelal hun hele leven afhankelijk zijn van goede zorg door instellingen op goede locaties.Het ziet er nu naar uit dat de wet per 1 januari 2019 (met daarna nog een overgangstermijn van een half jaar) van kracht wordt.

In vergelijking met het ambtelijk voorontwerp van najaar 2016 (waar KansPlus/VraagRaak uitgebreid op reageerde) zijn nu nog enkele verbeteringen naar aanleiding van onze reactie aangebracht, waaronder:

 • het afzien van het voorstel dat in de medezeggenschapsregeling kan worden opgenomen dat de cliëntenraad kan afzien van één of meer advies- of instemmingsrechten. In de praktijk kan dat per situatie altijd, maar het ging wel ver om dit voor lange duur en ook structureel voor bepaalde rechten in een regeling op te nemen
 • de cliëntenraad moet nu door de zorgaanbieder gehoord worden bij het opstellen van de medezeggenschapsregeling voorzover dat betreft het aantal leden, de wijze van benoeming en ontslag, zittingsduur en welke personen tot lid kunnen worden benoemd, uitgaande van het principe dat de cliëntenraad redelijkerwijs representatief kan worden geacht en redelijkerwijs in staat kan worden geacht de gemeenschappelijke belangen te behartigen
 • de cliëntenraden hebben een grotere rol gekregen bij de vervulling van vacatures en met het contact met de achterban

Al met al zien wij in vergelijking met de huidige bestaande wet een aantal positieve punten:

 • een scherpere verplichting de financiële middelen ter beschikking te stellen die de cliëntenraad nodig heeft
 • uitbreiding en aanscherping adviesrechten
 • verplichting om alle cliënten inspraak te geven over zaken die direct van invloed zijn op hun dagelijkse leven
 • invoeren toezicht door Inspectie Gezondheidszorg en Jeugdzorg met sanctiemogelijkheden
 • uitdrukkelijk regelen dat de cliëntenraad wordt betrokken bij de voorbereiding van een aantal besluiten
 • benodigde informatie moet voortaan op begrijpelijke wijze aan de cliëntenraad worden verstrekt
 • aanscherping voorwaarde tijdig advies vragen aan de cliëntenraad
 • uitdrukkelijk toekennen van recht op enquête van de cliëntenraad
 • verplichte openbaar making van vacatures cliëntenraad
 • cliëntenraad moet vastleggen op welke wijze de cliëntenraad de wensen van cliënten inventariseert en de cliënten en hun vertegenwoordigers informeert over zijn werkzaamheden en de resultaten. Instelling bevordert voorts contact cliëntenraad en achterban
 • het begrip vertegenwoordigers wordt in de wet en de Memorie van Toelichting frequent naast het begrip cliënten gebruikt

Dit alles wil niet zeggen dat we helemaal tevreden zijn. Het wetsontwerp behoeft denken wij nog een aantal verbeteringen en die hebben we graag aan de fracties van de Tweede Kamer, de woordvoerders en de Vaste Commissie voor VWS laten weten via de ‘aanbiedingsbrief’ en de ‘bijlage aanbiedingsbrief’ die u onderaan dit bericht via de links kunt lezen.  Alvorens in de loop van het jaar de plenaire behandeling zal plaatsvinden is er nog een schriftelijke voorbereiding waarin toelichting en verduidelijking door de Tweede Kamer gevraagd zal worden en de bewindslieden antwoord geven.  Wij hopen dat de Tweede Kamer de reactie zal betrekken bij het stellen van vragen en dat het standpunt later wordt meegenomen in de plenaire behandeling.

De koepelorganisatie Ieder(in) heeft ons laten weten deze reactie te ondersteunen.

De aanbiedingsbrief en de bijlage (waarin een uitwerking van de reactie) kunt u via onderstaande links lezen:

Aanbiedingsbrief WMCZ 090218

Bijlage Aanbiedingsbrief WMCZ-Reactie KansPlus op wetsvoorstel WMCZ 090218

Wet zorg en dwang aangenomen in de Eerste Kamer

Op 23 januari is de nieuwe Wet zorg en dwang aangenomen in de Eerste Kamer. De bedoeling is dat daarmee de rechten van mensen met een verstandelijke beperking  beter worden geregeld als er sprake is van onvrijwillige zorg.

Gedwongen zorg voor mensen met een verstandelijke beperking of dementie valt nu nog onder de ‘oude’ wet Bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Bopz).
De nieuwe wet gaat 1 januari 2020 in en regelt zorg en dwang (onvrijwillige zorg) in instellingen.

Uiterste middel
Het wetsvoorstel introduceert een regeling voor het verlenen van zorg aan mensen met een psychogeriatrische aandoening of een verstandelijke handicap, ook als zij daar niet mee instemmen en ongeacht de plaats waar zij verblijven.
In het voorstel worden de bevoegdheden van de zorgaanbieder en de rechten van de cliënt geregeld. De zorg moet worden verleend op basis van een zorgplan. Onvrijwillige zorg mag slechts worden gebruikt als uiterste middel: het is ‘Nee, tenzij’. Daarbij dient een stappenplan te worden doorlopen. Ook moet strak worden gecontroleerd of die onvrijwillige zorg nog wel nodig is.

Meer informatie over de nieuwe wet: klik hier.

De wet gaat ook over onvrijwillige zorg buiten de instelling, maar dit moet nog met aparte besluiten worden uitgewerkt.  Dit gebeurt door een zgn. Algemene Maatregel van Bestuur. Namens verschillende organisaties heeft KansPlus een notitie gestuurd naar Hugo de Jonge, minister van VWS. In deze notitie onderschrijven de organisaties de noodzaak om de ambulante toepassing van onvrijwillige zorg goed te regelen.

De notitie en de brief kunt u hier lezen:
Bijlage-Gezamenlijke reactie op AMvB wet Zorg en Dwang
Brief-AMvB-Wet-Zorg-en-Dwang

 

 

 

Eerste Kamer behandelt Wetsvoorstel Zorg en Dwang

Het wetsvoorstel Zorg en Dwang introduceert een regeling voor het verlenen van zorg aan mensen met een psychogeriatrische aandoening of een verstandelijke handicap, ook als zij daar in een voorkomend geval niet mee instemmen en ongeacht de plaats waar zij verblijven. In het voorstel worden de bevoegdheden van de zorgaanbieder en de rechten van de cliënt geregeld.

De zorg wordt verleend op basis van een zorgplan. Onvrijwillige zorg mag slechts worden gebruikt als uiterste middel; daarbij dient een stappenplan te worden doorlopen.

Op dit moment vallen gedwongen opnames en gedwongen zorg voor mensen met dementie of met een verstandelijke beperking onder de Wet Bopz.

De Eerste Kamercommissies voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en voor Veiligheid en Justitie (V&J) hebben op 28 november 2017 het eindverslag uitgebracht.

De gezamenlijke plenaire behandeling van dit voorstel en de wetsvoorstellen Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg en Wet forensische vinden plaats op 15 en 16 januari 2018. Als voorbereiding op de bespreking in de Eerste Kamer heeft KansPlus een schriftelijke reactie gegeven. Deze reactie kunt u hier lezen.

Op de website van de Eerste kamer kunt u lezen over de voortgang.

Wijziging eigen bijdrage Modulair Pakket Thuis (MPT) en Wmo

Eigen bijdrage MPT (Wlz)

De eigen bijdrage in de Wlz voor mensen met een Modulair Pakket Thuis (MPT) die minder dan 20 uur zorg per maand afnemen gaat omlaag. Dit heeft staatssecretaris Van Rijn (VWS) in een brief aan de Tweede Kamer laten weten. Op Prinsjesdag werd al aangekondigd dat de eigen bijdrage in de Wmo wordt verlaagd.
Met het MPT neem je zorg af via zorg in natura bij terwijl je zelf de woonlasten en levensonderhoud betaalt. Het is hierbij ook mogelijk om een combinatie met het pgb te hebben. Per 1 januari van dit jaar is de eigen bijdrage in de Wlz vastgesteld voor mensen die  zorg ontvangen via MPT. Dat kan ook in een wooninitiatief zijn, maar veelal zullen de uren zorg per maand dan hoger zijn dan 20 uur.  Gebleken is dat voor mensen die weinig zorg afnemen de eigen bijdrage in geen verhouding staat tot de kostprijs en het een prikkel kan zijn voor minder inzet van mantelzorg. Cliënten met alleen een MPT die minder dan 20 uur zorg per maand ontvangen gaan terug naar een minimale eigen bijdrage van € 23 per maand. Deze maatregel wordt met terugwerkende kracht vanaf januari 2015 ingevoerd. Dat betekent concreet dat mensen die meer dan € 23,00 per maand betalen aan eigen bijdrage maar minder dan 20 uur zorg afnemen per maand, geld zullen terug krijgen van het CAK. Mensen met wisselend zorggebruik zullen alleen over de maanden dat zij minder dan 20 uur zorg hebben ontvangen, geld terug ontvangen als zij meer dan € 23,00 hebben ontvangen.

Eigen bijdrage voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) lager

Vanaf 1 januari 2017 gaat de eigen bijdrage voor de Wmo omlaag. Dit betekent dat iedereen iets minder eigen bijdrage gaat betalen. Ook gaat het minimale bedrag dat iemand aan eigen bijdrage betaalt omlaag. In 2016 was het minimale bedrag € 19,40 voor alleenstaanden en € 27,80 voor een huishouden. De bedragen in 2017 zijn afhankelijk van de situatie:
·         Alleenstaanden betalen minimaal € 17,50 per 4 weken.
·         Meerpersoonshuishoudens  boven de AOW-gerechtigde leeftijd betalen minimaal € 17,50 per 4 weken.
 

Hoe wilt u uw Wlz-zorg in 2017 geleverd hebben?

Zorginstituut Nederland heeft een brochure gepubliceerd waarin uitleg gegeven wordt over de verschillende leveringsvormen van de Wlz. U kunt bij de aanvraag van een indicatie voor de Wlz aangeven  bij het Centrum voor Indicatiestelling (CIZ) of u in een instelling wilt wonen of dat u de zorg thuis wilt ontvangen.
De brochure is te downloaden via https://www.zorginstituutnederland.nl/publicaties/brochure/2017/02/06/hoe-wilt-u-uw-zorg-in-2017-geleverd-hebben-in-de-wet-langdurige-zorg .

In het Wlz-kompas van Zorginstituut Nederland  kunt u meer in details lezen over de zorg die in de Wlz geleverd wordt.

Bron: Zorginstituut Nederland.

Reactie van VWS op brief van KansPlus “vooruitlopen op nieuwe WMCZ”

In het antwoord op de brief van KansPlus van 11 januari jl. geeft de directeur Markt en Consument , dhr. Krapels van VWS , aan “dat ongeacht hoe de regeling er in de toekomst uit komt te zien, het op dit moment voorbarig en niet volgens de wet is als zorginstellingen nu al een stap zouden zetten om cliëntenraden ertoe te brengen af te zien van hun wettelijke rechten. Het is aan de cliëntenraden zelf om hier een standpunt over in te nemen.”

KansPlus is tevreden met dit antwoord: vooruitlopen op wetswijzigingen kan niet.

Tijdens de internetconsultatie zijn er veel reacties binnengekomen over de ruimte voor maatwerk en de positie van de zorginstellingen hierin. In de brief wordt gesteld dat het wetsontwerp zal worden aangepast op die punten om de genoemde risico’s te verzachten. Verder wijst dhr. Krapels erop dat cliëntenraden, doordat zij geschillen te allen tijden kunnen voorleggen aan de Landelijke commissie van vertrouwenslieden, voldoende mogelijkheden hebben om zich te weer te stellen.

Lees hier de volledige brief van VWS aan KansPlus.

Op 11 januari schreef Dickie van Kaa, directeur van KansPlus/VraagRaak een brief aan  het ministerie van VWS waarin KansPlus aandacht vraagt voor het feit dat de tekst van het ambtelijk voorontwerp klaarblijkelijk een stimulerend karakter heeft en dat door zorgaanbieders al vooruitgelopen wordt op de nieuwe WMCZ.

” Wij hebben er grote bezwaren tegen dat in negatieve zin wordt afgeweken van de nu geldende wet dan wel de strekking daarvan. In de nu geldende wet is heel duidelijk vastgelegd dat cliëntenraden met name genoemde adviesrechten hebben en daar kan niet van worden afgeweken. In ons commentaar op de internetversie hebben wij al beargumenteerd aangegeven dat we sowieso grote bezwaren hebben tegen in negatieve zin afwijken van de advies- en instemmingsrechten. “

Lees hier de volledige brief van KansPlus aan VWS.