KansPlus en projecten

KansPlus heeft een aantal inhoudelijke speerpunten waar we ons op richten en waar we resultaten op willen binnenhalen. In verschillende projecten werken we hieraan. Vaak samen met andere organisaties.

Familiebeleid

‘Onder familiebeleid verstaan we het beleid van zorgaanbieders dat erop is gericht dat families van personen met een verstandelijke beperking een natuurlijke rol kunnen spelen in het leven van personen met een beperking en als gelijkwaardige partner mee kunnen praten en beslissen over alle aangelegenheden die invloed hebben op de kwaliteit van leven van deze personen’.

In de afgelopen jaren heeft KansPlus expliciet gewerkt aan het versterken van de positie van familie in het leven van mensen met een verstandelijke beperking. Deze positie vraagt verduidelijking en verankering. De communicatie en relatie tussen de familie, de cliënt en de zorgverleners staat centraal. Zowel familieleden als cliënten en zorgverleners stemmen met elkaar af. Dit leidt tot kwalitatief goede zorg en ondersteuning en daarmee tot kwaliteit van leven. Door het formuleren, vaststellen en uitvoeren van beleid in een zorginstelling kan de zorgbestuurder in overleg met cliëntenraad en familieverbanden richting geven aan dit proces en het familiebeleid verankeren in de organisatiecultuur. In 2017 verscheen onze werkmethode ‘Bouwstenen voor familiebeleid’. Aan de hand hiervan kan per instelling een goed beleid van de grond getild worden. Ook verscheen in 2017 het Manifest Familiebeleid, de bijbehorende handreiking en het Samenwerkingsconvenant tussen familievereniging, cliëntenraad en zorginstelling. In 2019 verscheen de Handreiking implementatie familiebeleid. Met behulp hiervan kunnen cliëntenraden, informele en formele familieverbanden, ledengroepen of individuele leden initiatieven nemen om in een instelling een goed familiebeleid te bevorderen.

U kunt deze producten vinden in onze webwinkel.

Dementietafels en Programma Samen kom je verder

KansPlus was nauw betrokken bij de oprichting van de dementietafels in 2011 en blijft deze dementietafels, binnen de financieel beschikbare mogelijkheden, steunen. O.a. door samen met de VGN jaarlijks een coördinatoren dag te organiseren. In de Dementietafels kunnen naastbetrokkenen en professionals hun kennis en ervaringen delen. Zorgaanbieders en cliëntenorganisaties zijn hierbinnen actief.
Kijk op kansplus.nl/voor-wie-is-kansplus/ouderen-met-een-verstandelijke-beperking/dementietafel/

Van 2018 tot en met 2021 werken we samen in het programma Samen kom je verder/(H)erken jij dementie?. In dit programma werken we aan het verbeteren van de dementiezorg voor mensen met een verstandelijke beperking. We voeren een landelijke bewustwordingscampagne uit, rusten naasten en familieleden toe en doen onderzoek naar hoe vaak dementie bij deze doelgroep. herkenjijdementie.nl

Verder actualiseren we de bestaande richtlijn, ontwikkelen we onderwijsproducten, voeren we proeftuinen uit en zetten we een regionaal samenwerkingsverband op. KansPlus is projectleider van twee projecten binnen het programma: de campagne en het toerusten van familie en naasten.

Er wordt met veel partijen nauw samengewerkt: Netwerk Gedragsdeskundigen Ouderen, Vilans, Philadelphia, Hanzehogeschool Groningen, VU, UMCG, Universiteit Tilburg.

Voorlichting aan naasten in Makkelijk Nederlands

Er bestaat een grote behoefte aan voorlichting over wetgeving over zorg en ondersteuning in begrijpelijke taal. In dit project worden informatiebijeenkomsten georganiseerd in samenwerking ClientondersteuningPlus. Ook is de brochure ‘De wetten zorg en ondersteuning’ geüpdatet. Deze is via de webwinkel te downloaden.

Cliëntenradencongres

In samenwerking met LSR, LFB en Ieder (In). Al een aantal jaren verzorgen wij in december een cliëntenradencongres voor de VG-sector. De subsidie is voor een aantal jaren toegekend door het ministerie van VWS.

De toerusting van familie en cliënten in het nieuwe landschap van zeggenschap en inspraak binnen de verstandelijk gehandicaptenzorg

Dit project richt zich op het toerusten van cliënten en naasten vanuit het clientperspectief. Dit perspectief is van groot belang om tot kwaliteitsverbetering te komen in de zorg voor mensen met een verstandelijk beperking. We sluiten aan op recente ontwikkelingen in onderzoek, wetgeving, governance, visie en cultuurverandering. Door het ontwikkelen en aanbieden van informatiemateriaal, het toerusten van cliënten (raden) en familieverbanden met kennis en vaardigheden willen we bereiken dat op krachtige, invloedrijke en deskundige wijze de ervaringskennis ingezet kan worden.