KansPlus en projecten

KansPlus heeft een aantal inhoudelijke speerpunten waar we ons op richten en waar we resultaten op willen binnenhalen. In verschillende projecten werken we hieraan. Vaak samen met andere organisaties.

Versterking van de medezeggenschap en inspraak

Project ‘Medezeggenschap en inspraak Wmcz 2018’ 

KansPlus zet zich in voor een goed leven voor mensen met een verstandelijke beperking. Zeggenschap en medezeggenschap van cliënten zijn daarvoor essentieel. Wie weet beter wat goede zorg of ondersteuning is dan iemand zelf? Het is belangrijk dat cliënten en naasten hun mening geven over alle onderwerpen die het (dagelijks) leven van cliënten beïnvloeden.
Het project ‘Medezeggenschap en inspraak Wmcz 2018’ levert hier een bijdrage aan. Doel van het project is het versterken van medezeggenschap van cliënten en naasten. Goede medezeggenschap zorgt voor betere zorg en ondersteuning. We willen dat cliënten en naasten sterkere gesprekspartners worden voor zorgorganisaties. Zodat zij beter in staat zijn tot inspraak, samenspraak én tegenspraak. Zorgorganisaties de SIG https://www.sig.nu/ en Odion https://www.odion.nl/ werken mee aan dit project.

Goede medezeggenschap

Wat is goede medezeggenschap? Hoe doe je dat als lokale of centrale cliëntenraad? Welke kennis heb je daarvoor nodig? En welke kwaliteiten of vaardigheden? Hoe kun je ervaringen delen? Met wie kun je samenwerken? Wat moet de zorgorganisatie doen om medezeggenschap te bevorderen?
Lorette Fruijtier en Jetske de Jong (trainers namens KansPlus) ontwikkelen, samen met professionals van Odion en de SIG, op maat trainingen voor hun centrale cliëntenraden/ verwantenraden en lokale cliëntenraden.

Doel van de trainingen

 • Kennis vergroten
  We delen kennis over goede medezeggenschap (Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018) en over goed bestuur en toezicht (Governancecode Zorg 2022). Wat is begrijpelijke informatie? Wat betekent tijdigheid? Welke cliëntenraad (lokaal of centraal) heeft advies- of instemmingsrecht over een bepaald onderwerp?
 • Kwaliteiten en vaardigheden
  Welke onderzoeken welke kwaliteiten er binnen de cliëntenraad zijn. En wat de leden nog willen leren. We bespreken wat een goede cliëntenraad is. En wat zou kunnen verbeteren in de werkwijze van de cliëntenraad. We oefenen met vaardigheden, zoals goed luisteren en vragen stellen.
 • Ervaringen delen
  De leden van de centrale cliëntenraad/ verwantenraad delen hun ervaringen met de bestuurder en Raad van Toezicht. Bij de locaties delen cliëntenraden hun ervaringen o.a. met teamleiders.
 • Samenwerken
  We onderzoeken met welke partijen een cliëntenraad kan samenwerken. Zoals met de verwantenraad, leidinggevenden, bestuurder, Raad van Toezicht. En hoe de cliëntenraad zijn achterban goed kan vertegenwoordigen.

Persoonlijke noot van de trainers

Jetske en Lorette ervaren de samenwerking met de SIG en Odion als een voorrecht. ‘De openheid van cliënten en verwanten en hun diversiteit aan kwaliteiten raakt ons. Iedereen wil graag leren en samen het goede doen. Verder kijken wij met groot respect naar de professionele, betrokken en creatieve ondersteuning van de cliëntenraden door de SIG en Odion. En tot slot genieten we met elkaar van de gastvrijheid bij de SIG en Odion. Samen lekker eten!’

Afsluiting met werkconferentie

Op 11 juni 2022 organiseert KansPlus samen met de SIG en Odion een werkconferentie. De bedoeling van deze conferentie is het uitwisselen van kennis en ervaring met goede medezeggenschap.

Het project ‘Medezeggenschap en inspraak Wmcz 2018’ wordt gefinancierd door ZonMw.

Familiebeleid

‘Onder familiebeleid verstaan we het beleid van zorgaanbieders dat erop is gericht dat families van personen met een verstandelijke beperking een natuurlijke rol kunnen spelen in het leven van personen met een beperking en als gelijkwaardige partner mee kunnen praten en beslissen over alle aangelegenheden die invloed hebben op de kwaliteit van leven van deze personen’.

In de afgelopen jaren heeft KansPlus expliciet gewerkt aan het versterken van de positie van familie in het leven van mensen met een verstandelijke beperking. Deze positie vraagt verduidelijking en verankering. De communicatie en relatie tussen de familie, de cliënt en de zorgverleners staat centraal. Zowel familieleden als cliënten en zorgverleners stemmen met elkaar af. Dit leidt tot kwalitatief goede zorg en ondersteuning en daarmee tot kwaliteit van leven. Door het formuleren, vaststellen en uitvoeren van beleid in een zorginstelling kan de zorgbestuurder in overleg met cliëntenraad en familieverbanden richting geven aan dit proces en het familiebeleid verankeren in de organisatiecultuur. In 2017 verscheen onze werkmethode ‘Bouwstenen voor familiebeleid’. Aan de hand hiervan kan per instelling een goed beleid van de grond getild worden. Ook verscheen in 2017 het Manifest Familiebeleid, de bijbehorende handreiking en het Samenwerkingsconvenant tussen familievereniging, cliëntenraad en zorginstelling. In 2019 verscheen de Handreiking implementatie familiebeleid. Met behulp hiervan kunnen cliëntenraden, informele en formele familieverbanden, ledengroepen of individuele leden initiatieven nemen om in een instelling een goed familiebeleid te bevorderen.

U kunt deze producten vinden in onze webwinkel.

Dementietafels en Programma Samen kom je verder

KansPlus was nauw betrokken bij de oprichting van de dementietafels in 2011 en blijft deze dementietafels, binnen de financieel beschikbare mogelijkheden, steunen. O.a. door samen met de VGN jaarlijks een coördinatoren dag te organiseren. In de Dementietafels kunnen naastbetrokkenen en professionals hun kennis en ervaringen delen. Zorgaanbieders en cliëntenorganisaties zijn hierbinnen actief.
Kijk op kansplus.nl/voor-wie-is-kansplus/ouderen-met-een-verstandelijke-beperking/dementietafel/

Van 2018 tot en met 2021 werken we samen in het programma Samen kom je verder/(H)erken jij dementie?. In dit programma werken we aan het verbeteren van de dementiezorg voor mensen met een verstandelijke beperking. We voeren een landelijke bewustwordingscampagne uit, rusten naasten en familieleden toe en doen onderzoek naar hoe vaak dementie bij deze doelgroep. herkenjijdementie.nl

Verder actualiseren we de bestaande richtlijn, ontwikkelen we onderwijsproducten, voeren we proeftuinen uit en zetten we een regionaal samenwerkingsverband op. KansPlus is projectleider van twee projecten binnen het programma: de campagne en het toerusten van familie en naasten.

Er wordt met veel partijen nauw samengewerkt: Netwerk Gedragsdeskundigen Ouderen, Vilans, Philadelphia, Hanzehogeschool Groningen, VU, UMCG, Universiteit Tilburg.

Voorlichting aan naasten in Makkelijk Nederlands

Er bestaat een grote behoefte aan voorlichting over wetgeving over zorg en ondersteuning in begrijpelijke taal. In dit project worden informatiebijeenkomsten georganiseerd in samenwerking ClientondersteuningPlus. Ook is de brochure ‘De wetten zorg en ondersteuning’ geüpdatet. Deze is via de webwinkel te downloaden.

Cliëntenradencongres

In samenwerking met LSR, LFB en Ieder (In). Al een aantal jaren verzorgen wij in december een cliëntenradencongres voor de VG-sector. De subsidie is voor een aantal jaren toegekend door het ministerie van VWS.

De toerusting van familie en cliënten in het nieuwe landschap van zeggenschap en inspraak binnen de verstandelijk gehandicaptenzorg

Dit project richt zich op het toerusten van cliënten en naasten vanuit het clientperspectief. Dit perspectief is van groot belang om tot kwaliteitsverbetering te komen in de zorg voor mensen met een verstandelijk beperking. We sluiten aan op recente ontwikkelingen in onderzoek, wetgeving, governance, visie en cultuurverandering. Door het ontwikkelen en aanbieden van informatiemateriaal, het toerusten van cliënten (raden) en familieverbanden met kennis en vaardigheden willen we bereiken dat op krachtige, invloedrijke en deskundige wijze de ervaringskennis ingezet kan worden.