Familiebeleid

‘Onder familiebeleid verstaan we het beleid van zorgaanbieders dat erop is gericht dat families van personen met een verstandelijke beperking een natuurlijke rol kunnen spelen in het leven van personen met een beperking en als gelijkwaardige partner mee kunnen praten en beslissen over alle aangelegenheden die invloed hebben op de kwaliteit van leven van deze personen’.

In de afgelopen jaren heeft KansPlus expliciet gewerkt aan het versterken van de positie van familie in het leven van mensen met een verstandelijke beperking. Deze positie vraagt verduidelijking en verankering. De communicatie en relatie tussen de familie, de cliënt en de zorgverleners staat centraal. Zowel familieleden als cliënten en zorgverleners stemmen met elkaar af. Dit leidt tot kwalitatief goede zorg en ondersteuning en daarmee tot kwaliteit van leven. Door het formuleren, vaststellen en uitvoeren van beleid in een zorginstelling kan de zorgbestuurder in overleg met cliëntenraad en familieverbanden richting geven aan dit proces en het familiebeleid verankeren in de organisatiecultuur. In 2017 verscheen onze werkmethode ‘Bouwstenen voor familiebeleid’. Aan de hand hiervan kan per instelling een goed beleid van de grond getild worden. Ook verscheen in 2017 het Manifest Familiebeleid, de bijbehorende handreiking en het Samenwerkingsconvenant tussen familievereniging, cliëntenraad en zorginstelling. In 2019 verscheen de Handreiking implementatie familiebeleid. Met behulp hiervan kunnen cliëntenraden, informele en formele familieverbanden, ledengroepen of individuele leden initiatieven nemen om in een instelling een goed familiebeleid te bevorderen.

U kunt deze producten vinden in onze webwinkel.