Artikel: Wat heeft mijn kind of wat heb ik aan de kwaliteitsagenda?

U heeft misschien de laatste tijd regelmatig iets gelezen of gehoord over de kwaliteitsagenda gehandicaptenzorg ‘Samen Sterk voor kwaliteit’. In dit artikel vindt u achtergrondinformatie over de kwaliteitsagenda en vooral over wat u als familielid of cliënt hier aan heeft.

De Wet langdurige zorg (Wlz) is in 2014 in de Tweede Kamer behandeld als vervanging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Tegelijkertijd moest worden gewerkt aan een kwaliteitsverbetering in de langdurige zorg. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) gaf de opdracht aan een groot aantal landelijke organisaties, waaronder KansPlus, om gezamenlijk een agenda met verbeterpunten op te stellen. Op 1 juli 2016 stuurde de staatssecretaris van VWS de kwaliteitsagenda ‘Samen werken aan kwaliteit’ naar de Tweede Kamer.

Langdurige zorg verbeteren
De kwaliteitsagenda heeft tot doel de langdurige zorg voor mensen met een verstandelijke beperking op veel punten te verbeteren. Er moeten maar liefst 63 actiepunten worden aangepakt. De actieplannen hiervoor hebben vijf doelstellingen:
1. versterken van de positie van de cliënt en zijn verwanten
2. investeren in cliënten met bijzondere zorg- en ondersteuningsvragen
3. beter toegeruste en betrokken professionals
4. uitwerken dat bestuurders sturen met visie en samenwerking intern en extern bevorderen
5. het bevorderen van transparantie, (technologische) innovatie en samenwerking.

Cliëntenorganisaties, zorgaanbieders, zorgkantoren, beroepsorganisaties op landelijk niveau en VWS spraken af alle actiepunten samen op te pakken. De staatssecretaris van VWS stelt financiële middelen beschikbaar om de plannen uit te voeren. In dit artikel vertellen we over drie van de deelprojecten.

 

Woonlocaties en dagbesteding op zorgkaart

Gaat u op zoek naar een passende woon-of dagbestedingslocatie voor uw familielid met een verstandelijke beperking, dan wilt u graag weten wat de ervaringen van andere cliënten en hun familie zijn met die betreffende locatie. Zijn er bijvoorbeeld huisregels? Mag je zelf je persoonlijk begeleider kiezen? Is het eten lekker? Worden er uitstapjes georganiseerd? Vindt er jaarlijks een zorgplanbespreking plaats? Mag je daar als cliënt bij aanwezig zijn? Wat wordt er van familie verwacht?

Dit soort ervaringen van andere familieleden en cliënten met woon- en dagbestedingslocaties, zijn makkelijk te vinden op Zorgkaart Nederland. Zorgkaart is een ervaringssite voor de zorg. Zowel de eerstelijnszorg (ziekenhuizen, huisarts, specialisten) als tweedelijns zorg, bijvoorbeeld de gehandicaptenzorg.

Speciale vragen gehandicaptenzorg
Als onderdeel van de kwaliteitsagenda gehandicaptenzorg verzamelen getrainde interviewers vanaf 1 oktober tot eind 2018, 5000 ervaringen met Wlz-zorg.

De afgelopen tijd is hard gewerkt om de vragen op Zorgkaart aan te passen aan de langdurige gehandicaptenzorg. Het maakt immers nogal wat uit of je je mening geeft over een specialist waar je twee keer per jaar komt, of over de locatie waar je woont of werkt.
Het gaat niet alleen om zorg in natura. Ook persoonsgebonden budget (PGB)-zorginitiatieven krijgen een plek op Zorgkaart Nederland. Denk aan zorgboerderijen, Thomashuizen, kleinschalige ouder(wooninitiatieven) en dergelijke.

Zorgkantoor
Zorgkantoren vinden het belangrijk dat de juiste informatie op locatieniveau te vinden is op Zorgkaart. Ook vinden zij het belangrijk dat cliënten en familie keuze-informatie hebben op het moment dat zij op zoek gaan naar passende zorg en ondersteuning.
Zorgkaart is echter geen kwaliteitsinstrument. Daar is het kwaliteitskader voor ontwikkeld. Zorgkaart Nederland haalt alleen de ervaringen van cliënten en familieleden op.

Wij zijn op zoek naar cliënten, ouders en familie van woonlocaties van zorgorganisaties die hun ervaringen willen delen op Zorgkaart. Maar ook van kleinschalige PGB-initiatieven zoals Thomashuizen, ouder(woon)initiatieven, zorgboerderijen, PGB-dagbesteding.

De gesprekken met ouders en familie vinden veelal telefonisch plaats. Aan cliënten stellen we de vragen tijdens een bezoek aan de woning of dagbestedingslocatie.

Uiteraard wordt dit allemaal in goed overleg gepland. De zorgaanbieder/het bestuur van de locatie ontvangt een samenvatting van de gesprekken. VWS heeft geld beschikbaar gesteld om actief ervaringen op te halen.

Wilt u meedoen?
Neem dan contact op met Dorien Kloosterman d.kloosterman@kansplus.nl of 06 46291032.

 

Bijeenkomsten over passende zorg en ondersteuning

Vindt u het ook zo lastig om tijdens de bespreking van het ondersteuningsplan uw wensen en zorgen te verwoorden? Wij kunnen in het hele land bijeenkomsten organiseren met zorgaanbieders en op locaties, om tips te geven hoe je het beste het gesprek met de zorgverlener kunt voeren. Dit alles gericht op de versterking van de positie van cliënten en familie. We maken daarvoor gebruik van drie verschillende methoden.

OpSterk
Trainingen voor zorgverleners, cliënten en hun vertegenwoordigers over werken met ondersteuningsplannen. Hierbij staan communicatie en cliëntenperspectief centraal. De trainingen hebben als doel: een sterke positie voor de cliënt bij het opstellen van het ondersteuningsplan. De methode OpSterk is in 2010-2014 ontwikkeld.

Wegwijzers
Materialen voor familieleden en vertegenwoordigers van ouder wordende mensen met een verstandelijke beperking als basis voor een gesprek met de zorgorganisatie of bij een ondersteuningsplanbespreking. Tijdens een bijeenkomst krijgt u uitgebreide informatie hoe u het gesprek over passende zorg en ondersteuning kunt voeren met de begeleiders en de zorgorganisatie.

Training zeggenschap
Een training voor cliënten. Zeggenschap is zelf bepalen hoe laat je opstaat of hoe jouw zorg en ondersteuning eruit ziet. Je mening kunnen geven over wat je aan zorg wenst of invloed hebben op wat je graag anders wilt. Zeggenschap is het recht om zelf te beslissen. Over grote onderwerpen, maar ook over kleine.

Misschien wilt u tijdens een ouderbijeenkomst of een bijeenkomst in de woonvorm, locatie, dagbesteding waarbij u betrokken bent, gebruik maken van een van de drie methoden?
De bijeenkomst wordt ‘gratis’ gegeven door een medewerker van KansPlus of een van de andere cliëntenorganisaties.
Neem contact op met Dorien Kloosterman d.kloosterman@kansplus.nl of 06 46291032.

Bijeenkomsten in makkelijk Nederlands op scholen en kinderdagcentra

Het is belangrijk dat ouders en familie goed geïnformeerd zijn over de veranderingen in de zorg sinds 2015. Veel ouders hebben het gevoel van het kastje naar de muur te worden gestuurd. Steeds minder kinderen lijken een indicatie via het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) te krijgen. Wanneer kun je wel gebruik maken van de Wlz en wanneer niet? Hoe zit het met de Jeugdwet? Kan de gemeente een PGB weigeren? Allemaal vragen waar ouders regelmatig mee geconfronteerd worden. Daarom heeft een van de acties in de kwaliteitsagenda te maken met het voorlichten van ouders en familie.

Informatiebijeenkomsten wetten
Graag informeren wij de ouders/familie die gebruik maken van scholen voor kinderen met een verstandelijke beperking en kinderdagcentra over de mogelijkheden van de Wlz, Jeugdwet, Zorgverzekeringswet, Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), PGB, mogelijkheden voor cliëntenondersteuning. Ook geven we ouders/familie adviezen hoe en waar zij het beste een aanvraag voor zorg en ondersteuning zouden kunnen indienen.
Deze informatie zou bijvoorbeeld tijdens een ouderavond gegeven kunnen worden. Een goed opgeleide voorlichter verzorgt dan een inleiding en beantwoordt uw vragen.
Er zijn geen kosten verbonden aan onze bijdrage. Ook zal de brochure wet- en regelgeving zorg en ondersteuning in makkelijk Nederlands aan de deelnemers worden uitgereikt.

Wilt u een spreker uitnodigen op de school of het kinderdagcentrum waarbij u betrokken bent? Neem contact op met Dorien Kloosterman d.kloosterman@kansplus.nl of 06 46291032.

Speciale website voor de kwaliteitsagenda
Op woensdag 1 november 2017 is bij Middin in Rijswijk de website ‘Ik doe mee! Samen sterk voor kwaliteit’ gepresenteerd. Tijdens een feestelijke bijeenkomst werd zichtbaar hoe gewerkt wordt aan de kwaliteitsverbetering in de gehandicaptenzorg. Aanwezigen gingen hierover in gesprek. Ook is de website www.ikdoemee.nl gelanceerd.
Centraal staat samen werken tussen mensen met een beperking, hun familie en hun begeleiders en hoe dat bijdraagt aan de kwaliteit van zorg en begeleiding in de Wlz. De website is bestemd voor cliënten, verwanten en professionals.
Ook vanuit KansPlus wordt hard gewerkt aan de verdere ontwikkeling van deze website. Neem eens een kijkje!

 

Bron: Artikel uit PlusPunt december 2017