Meerjarig programma om de gehandicaptenzorg te verbeteren

Mensen met een beperking, hun vertegenwoordigers familie en vrienden, professionals, zorgaanbieders en de overheid hebben samengewerkt in het programma Samen Sterk voor kwaliteit. De kern is dat mensen met een beperking centraal staan en de zorg de gewenste ondersteuning biedt:  wat heeft iemand nodig om een fijn leven te leiden, zoveel mogelijk mee te doen in de maatschappij en de dingen te doen die hij of zij belangrijk en leuk vindt? ‘Samen sterk voor kwaliteit liep tot eind 2018. 

Er waren vijf criteria vastgesteld waaraan goede zorg moet voldoen:

Je kunt het leven leiden dat je wenst
Er wordt goed geluisterd naar de mensen om wie het gaat. Mensen kunnen eigen keuzes maken en de zorg biedt daarbij passende ondersteuning. Alle afspraken worden in het ondersteuningsplan vastgelegd. Degene over wie het plan gaat is eigenaar en kan het plan altijd inzien. De zorginstelling luistert ook goed naar vertegenwoordigers, zoals cliëntenraden en familieraden. 

Je wordt geholpen als je ingewikkelde zorg nodig hebt
Soms is speciale zorg nodig als er ingewikkelde problemen spelen. Het is belangrijk dat hulpverleners weten wat nodig is om ook dan goede zorg te bieden.

Mensen die voor jou zorgen, moeten dat goed doen 
Goed luisteren en goed zorgen kost tijd. Begeleiders moeten voldoende tijd krijgen om die zorg en ondersteuning te geven. En soms moeten ze daarin verbeteren. Ze moeten blijven leren hun werk goed te doen. 

Het bestuur moet goed naar jou luisteren 
Elke organisatie heeft een bestuur: mensen die belangrijke beslissingen nemen over leven, wonen en werk van anderen. Zij moeten goed luisteren naar de mensen om wie het gaat, hun familie en de mensen die dagelijks zorg en ondersteuning geven werkzaam zijn.

Samen werken we aan nieuwe dingen
Elke dag worden er dingen uitgevonden die het leven makkelijker maken. Bijvoorbeeld apparaten in huis waarmee je snel hulp kunt krijgen. Samen zoeken we uit wat het beste werkt.

Acties en opbrengsten

Om aan deze vijf onderwerpen te werken, zijn acties opgesteld. Het gaat te ver om ze hier allemaal te beschrijven, maar we noemen een aantal voorbeelden, zodat u een beeld hebt.

Je kunt het leven leiden dat je wenst

Congres ‘Samen sterk voor kwaliteit’
De stem van de cliënten is belangrijk. Zodat zij invloed hebben op de zorgorganisatie die de zorg biedt. Dit kan bijvoorbeeld door deel te nemen aan de cliëntenraad. Hierin zitten mensen die zorg nodig hebben en meepraten met belangrijke mensen van organisaties over hoe het beter kan. Ook geven zij advies. Daarnaast bestaan er ook verwantenraden. Hier zitten familie en vrienden in van mensen met een beperking. Wij willen dat cliëntenraden en verwantenraden meer invloed krijgen. Daarom is het congres Samen sterk voor kwaliteit georganiseerd om te kijken en te leren hoe we dit kunnen doen.

Versterken van het sociale netwerk
Familieleden en vrienden noemen we ook wel het sociale netwerk. Een sociaal netwerk is fijn, want daar zitten mensen in die kunnen helpen. Wij zoeken uit hoe we sociale netwerk verder kunnen versterken.

Jij wordt geholpen als je andere zorg nodig hebt

Goede voorbeelden delen
Voor mensen met ingewikkelde problemen, is het belangrijk dat ze hier de goede zorg voor krijgen. Dat gaat in organisaties vaak al goed, maar het kan altijd nog beter. De goede voorbeelden willen we graag verzamelen, zodat organisaties hiervan kunnen leren.

Handreiking
Soms willen begeleiders wel helpen, maar weten ze niet hoe. Ze snappen het gedrag niet altijd van mensen met ingewikkelde problemen. Wij willen ze helpen om dit gedrag beter te gaan begrijpen.

Mensen die voor jou zorgen, moeten dat goed doen

Afspraken in onderwijs
Begeleiders kunnen alleen goed zorgen als zij weten hoe. Goed onderwijs is daarom belangrijk. We willen het onderwijs verbeteren. Dit doen we door met elkaar vast te stellen wat opleidingen allemaal aan begeleiders moeten leren.

Leren op de werkvloer
We vinden het belangrijk dat begeleiders ook op hun werk blijven leren. We gaan bespreken hoe opleidingen beter kunnen. Ook gaan we kijken hoe we ervoor zorgen dat begeleiders ook tijdens hun werk blijven leren.

Het bestuur moet goed naar jou luisteren

 Afspraken en controle
Om bestuurders te laten zien hoe ze goed naar cliënten kunnen luisteren, hebben we afspraken van, met en voor bestuurders gemaakt. Aan de hand van zeven punten laten we zien hoe je ervoor zorgt dat je een goede bestuurder bent. Deze afspraken gaan we invoeren bij organisaties, zodat iedereen zich er ook aan houdt. Ook willen we dat bestuurders gecontroleerd kunnen worden door andere mensen. Deze mensen kunnen de bestuurder dan toetsen als ze dat willen.

Samen werken we aan nieuwe dingen

Landelijke en regionale bijeenkomsten
Samen weten we meer! Daarom gaan we landelijke of regionale bijeenkomsten organiseren over nieuwe apparaten, technieken  en andere dingen die worden uitgevonden om het leven makkelijker te maken. We willen laten zien wat er allemaal is, maar ook wat er nog nodig is. Ook willen we zorgaanbieders met elkaar in contact brengen, zodat ze van elkaar kunnen leren en kunnen samenwerken. Zo wordt voorkomen dat iemand tijd steekt om uit te zoeken hoe iets werkt, terwijl een ander dit allang weet!

Alle activiteiten en wat ze opleveren, stonden op de website www.ikdoemee.nl. Na afloop van het project zijn de opbrengsten terug te vinden op de websites bij de diverse organisaties.

KansPlus heeft ook een aantal opbrengsten op haar website staan.

Welke organisaties deden mee?

‘Ik doe mee! Samen Sterk voor Kwaliteit’ was een samenwerking van Ieder(in), KansPlus, Landelijk steunpunt (mede)zeggenschap (LSR), Landelijke Federatie Belangenverenigingen door en voor mensen met een verstandelijke beperking (LFB), MEE NL, Vereniging van Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten (NVAVG), Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN), Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN), Zorginstituut Nederland (ZIN), Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting (IGJ) en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van VWS).