Inventarisatie toegankelijke informatie over vrijheidsbeperking

De inventarisatie is gemaakt in het kader van actiepunt 12 van De kwaliteitsagenda gehandicaptenzorg ‘Samen werken aan een betere gehandicaptenzorg’. Over actiepunt 12 zegt de kwaliteitsagenda: ontwikkelen, publiceren en verspreiden van toegankelijk informatiemateriaal over
vrijheidsbeperkende maatregelen en de wettelijke kaders.

Het gaat hierbij om een goed (veilig) leven voor mensen met een beperking zonder, of met zo min
mogelijk, vrijheidsbeperking. Daarbij hoort dat mensen met een beperking weloverwogen ‘ruimte
krijgen om te proberen’. Dit voor hun persoonlijke ontwikkeling.
Het gaat ook om de risico’s van vrijheidsbeperking en naar hoe je hier gezamenlijk in de driehoek
goed mee om kunt gaan. Het is belangrijk dat de dialoogpartners in deze driehoek (mensen met een
beperking, hun familie en zorgprofessionals) elkaars gezichtspunten begrijpen en van elkaar leren.
Alle betrokkenen zouden goede en voor hen begrijpelijke informatie moeten hebben over
vrijheidsbeperking en de wettelijke kaders. In de afgelopen jaren is al veel (informatie)materiaal over
dit thema ontwikkeld en beschikbaar gekomen. Dit materiaal is met name gericht op
zorgprofessionals.

De projectgroep rond actiepunt 12 heeft een inventarisatie gedaan naar
toegankelijk informatiemateriaal over vrijheidsbeperking en de wettelijke kaders, voor mensen met
een beperking en familie.

Informatie die vooral gericht is op de Wet bijzondere opnemingen in
psychiatrische ziekenhuizen (Wet Bopz).

U kunt de inventarisatie hier downloaden.

Inventarisatierapportage-vrijheidsbeperkende-maatregelen