Zorgplan Archives

Zorgplanbespreking

Het is nadrukkelijk de bedoeling dat het zorgplan een gezamenlijk product is van uw verwant en de hulpverleners. Als uw verwant echter niet in staat is zijn belangen te behartigen, is in de WLZ vastgelegd dat u dit als (wettelijk) vertegenwoordiger dit namens hem kunt doen.  Ook is in de wet geregeld dat u zich hierbij kunt laten bijstaan door een onafhankelijk cliëntondersteuner. Het zorgkantoor moet hiervoor zorg dragen. In de WLZ heeft u er recht op dat twee maal per jaar een bespreking ter evaluatie en bijstelling van het zorgplan wordt georganiseerd. Hoe het gesprek wordt georganiseerd, en wie er bij aanwezig zijn, verschilt per instelling en soms zelfs per locatie binnen een instelling. Soms is het gesprek alleen met de persoonlijk begeleider van uw verwant, maar het kan ook zijn dat de locatiemanager en een gedragskundige bij het gesprek aanwezig zijn. Het heeft over het algemeen een belangrijke…

Lees meer

De structuur van het zorgplan

Het zorgplan heeft meestal een aantal vaste onderdelen: De levensloop van uw verwant Een beschrijving hoe het nu met hem gaat Wat heeft hij nodig concrete doelen en afspraken Binnen ieder onderdeel kan nog een indeling gebruikt worden, bijvoorbeeld lichamelijk, emotioneel, materieel,. Of er een dergelijke indeling gebruikt wordt en welke precies, kan per zorgaanbieder anders zijn. Het spreekt voor ons voor zich dat u inhoudelijk een belangrijke inbreng heeft in het zorgplan. De levensloop is niet zonder uw inbreng te beschrijven en ook bij de andere onderdelen is uw inbreng van groot belang; ook al woont uw verwant niet meer thuis maar in een zorginstelling. Hoewel de begeleiders uw verwant misschien dagelijks zien en op basis daarvan een eigen beeld over hem vormen, kent u hem vanuit uw persoonlijke relatie. Het beeld van de begeleiders en uw beeld samen vormen als het goed is een evenwichtig totaal-beeld. Bij het onderdeel wat heeft hij…

Lees meer

Doelen in het zorgplan

De wens van uw verwant is richtinggevend De WLZ geeft aan dat het zorgplan gericht moet zijn op hoe uw verwant zijn leven wenst in te richten en de ondersteuning die daarvoor nodig is. (zie desgewenst de wettekst). Voor KansPlus betekent dit dat het plan gericht moet zijn op de verbetering van de kwaliteit van leven zoals uw verwant dat ervaart. Volgens de wet moet de zorgaanbieder de wens van uw verwant volgen, maar de wet geeft ook een paar situaties waarin dat niet hoeft. Dit is onder andere als uw verwant meer zorg nodig heeft in het door hem gewenste leven te kunnen leiden dan de zorgaanbieder op basis van de indicatie kan financieren. De andere situaties is als de zorgverleners vinden dat wat uw verwant wil niet kan volgens hun professionele opvatting. Voor u zijn dit twee lastig te beoordelen situaties. U heeft geen zicht op de geldstroom binnen…

Lees meer

Uw rol bij het zorgplan

Zorgaanbieders in de WLZ zijn wettelijk verplicht om binnen 6 weken na aanvang van de zorg een bespreking met u en uw verwacht te organiseren waarin besproken wordt welke zorg uw verwant nodig heeft. Dit wordt in een zorgplan  vastgelegd. Ook in de WMO zal met name bij de maatwerkvoorziening doorgaans ook met een zorgplan gewerkt worden, maar de regeling daarover kan per gemeente verschillen. In de WLZ is vastgelegd dat in het zorgplan de wens van uw verwant hoe hij wil leven leidend is. Ook is in de wet vastgelegd dat u als vertegenwoordiger van uw verwant zijn of haar belangen hierbij kunt behartigen. In de wet worden echter ook twee opties aangegeven waarbij de zorgaanbieder / begeleiders uw wensen niet hoeven te honoreren: Als ze vinden dat u meer zorg voor uw verwant vraagt dan de zorgaanbieder kan leveren, gerelateerd aan de indicatiestelling. Als ze…

Lees meer