Zorgplanbespreking

Het is nadrukkelijk de bedoeling dat het zorgplan een gezamenlijk product is van uw verwant en de hulpverleners. Als uw verwant echter niet in staat is zijn belangen te behartigen, is in de WLZ vastgelegd dat u dit als (wettelijk) vertegenwoordiger dit namens hem kunt doen.  Ook is in de wet geregeld dat u zich hierbij kunt laten bijstaan door een onafhankelijk cliëntondersteuner. Het zorgkantoor moet hiervoor zorg dragen.

In de WLZ heeft u er recht op dat twee maal per jaar een bespreking ter evaluatie en bijstelling van het zorgplan wordt georganiseerd. Hoe het gesprek wordt georganiseerd, en wie er bij aanwezig zijn, verschilt per instelling en soms zelfs per locatie binnen een instelling. Soms is het gesprek alleen met de persoonlijk begeleider van uw verwant, maar het kan ook zijn dat de locatiemanager en een gedragskundige bij het gesprek aanwezig zijn.
Het heeft over het algemeen een belangrijke meerwaarde als uw verwant bij het gesprek aanwezig is; zelfs als hij daar geen actieve bijdrage aan kan leveren. Zijn aanwezigheid geeft het gesprek vaak een meer op zijn persoonlijke behoefte gerichte invulling.

Vaak vindt het gesprek plaats aan de hand van een conceptplan dat al door de persoonlijk begeleider is opgesteld en waar u dan op kunt reageren. Dat lijkt wel gemakkelijk, maar het kan er ook toe leiden dat uw eigen ideeën minder goed aan bod komen. Het is beter om eerst een beeldvormend gesprek te hebben waarin u samen met de begeleider vrijuit praat over hoe u vindt dat het nu gaat met de kwaliteit van leven van uw verwant, en wat volgens u nodig is om deze kwaliteit te verbeteren. Op basis van dit gesprek kan de begeleider dan een concept plan opstellen dat u vervolgens kunt bespreken en vaststellen.
Als bij dit vervolggesprek waarin het plan wordt vastgesteld de locatiemanager en de gedragskundige niet aanwezig zijn, is het wel belangrijk dat u vooraf weet of ze akkoord gaan met het conceptplan dat besproken wordt. Anders kan het zijn dat ze er achteraf nog wijzigingen in aanbrengen nadat u al uw akkoord heeft gegeven.

Om u te helpen bij uw eigen voorbereiding op de zorgplanbespreking, heeft KansPlus een handreiking ontwikkeld. Over het gebruik van deze handreiking worden themabijeenkomsten en korte cursussen georganiseerd.