Uw rol bij het zorgplan

Zorgaanbieders in de WLZ zijn wettelijk verplicht om binnen 6 weken na aanvang van de zorg een bespreking met u en uw verwacht te organiseren waarin besproken wordt welke zorg uw verwant nodig heeft. Dit wordt in een zorgplan  vastgelegd. Ook in de WMO zal met name bij de maatwerkvoorziening doorgaans ook met een zorgplan gewerkt worden, maar de regeling daarover kan per gemeente verschillen.

In de WLZ is vastgelegd dat in het zorgplan de wens van uw verwant hoe hij wil leven leidend is. Ook is in de wet vastgelegd dat u als vertegenwoordiger van uw verwant zijn of haar belangen hierbij kunt behartigen.
In de wet worden echter ook twee opties aangegeven waarbij de zorgaanbieder / begeleiders uw wensen niet hoeven te honoreren:

  1. Als ze vinden dat u meer zorg voor uw verwant vraagt dan de zorgaanbieder kan leveren, gerelateerd aan de indicatiestelling.
  2. Als ze vinden dat u iets vraagt dat niet overeenkomt met wat de zorgverleners als professionele standaard zien.

Als de begeleider van uw verwant van mening is dat een van deze situaties aan de orde is, en hij wordt hierin gesteund door een andere professionele zorgverlener, dan hoeft uw wens niet gehonoreerd te worden.

Omdat deze criteria voor vertegenwoordigers vaak weinig transparant zijn, is het goed dat u zich door een onafhankelijke cliëntondersteuner laat bijstaan bij een zorgplanbespreking. Ook kunt u een beroep doen op het Kennis- en adviescentrum van KansPlus als u er zelf niet uit komt.