Visie en missie

Missie

KansPlus streeft naar een waardevol leven voor mensen met een verstandelijke beperking. De kwaliteit van leven staat centraal en de eigen mogelijkheden dienen ten volle benut en ontwikkeld te worden.

Visie

Bij beleid en uitvoering worden de volgende uitgangspunten in acht genomen:

  • Recht op het ontwikkelen van eigen mogelijkheden, kwaliteit van zorg en ondersteuning, keuzevrijheid, veiligheid en stabiliteit zijn kernwaarden.
  • De zorg moet uitgaan van een ‘duizendsporen-beleid’: zorg afgestemd op de wensen, mogelijkheden en beperkingen van de cliënt.
  • De erkenning dat geloofs- en levensovertuiging van grote betekenis kunnen zijn voor de zorg aan verstandelijk gehandicapten en dat zij een bron van inspiratie kunnen zijn voor verenigingsactiviteiten.
  • De ‘Standaardregels betreffende het bieden van gelijke kansen voor gehandicapten’ van de Verenigde Naties dienen richtinggevend te zijn.
  • De overheid draagt zorg voor het creëren en waarborgen van deze bestaansvoorwaarden.
  • De vereniging zal bij de belangenbehartiging zo veel mogelijk samen optrekken met de andere ouderverenigingen en waar mogelijk samenwerken met andere betrokkenen.

In het strategisch beleidsplan voor de periode 2019-2023 is de koers voor de komende jaren vastgelegd.  Het strategisch beleid bestaat uit een aantal bouwstenen die hieronder worden aangegeven. De bouwstenen staan niet los van elkaar, maar er is een onderlinge beïnvloeding. In de uitwerking van deze bouwstenen in jaar- en projectplannen is het belangrijk dat deze onderlinge wisselwerking optimaal benut wordt.

De bouwstenen:

1: versterking van de dienstverlening
2: een dynamische organisatie
3: een inhoudelijk herkenbare koers
4: lokale belangennetwerken
5: samenwerking
6: zorg voor medewerkers

Het volledige strategisch beleidsplan kunt u hier lezen: KansPlus strategisch beleidsplan 2019-2023