Actueel - Pagina 16 van 27

Terugblik congres cliëntenraden gehandicaptenzorg 3 december 2021

Vrijdag 3 december organiseerden KansPlus en het LSR het jaarlijks congres voor cliëntenraden in de gehandicaptenzorg. Het thema was ‘De kunst van de medezeggenschap’. Het congres zou grotendeels op Landgoed Zonheuvel in Doorn plaatsvinden. Door de coronaomstandigheden was het congres alleen online. We maakten er met elkaar een mooie dag van!

Uitzendingen terugkijken

Een programma vol kunst

Tijdens het programma waren er mooie schilderijen van Sam Warmerdam te zien. Ook werd er prachtige muziek gespeeld door de All Stars Band. Zo stond de kunst tijdens het congres centraal.
Ook de kunst van de medezeggenschap kwam aan bod.
Vanuit de grote zaal van Zonheuvel waren er programma’s over de volgende onderwerpen:

Zichtbaarheid van de cliëntenraad

Hoe kun je als raad goed zichtbaar zijn in de organisatie?

Kwaliteiten in de cliëntenraad

Collega’s van de LFB gingen onder meer aan de slag met het ‘Teambuilding-spel voor cliëntenraden’.
Dit spel wordt gemaakt binnen het programma Naar de Top van ‘Volwaardig Leven’.
Het spel komt in januari 2022 beschikbaar.

Studio

In een kleinere studio was er nog een programma meer gericht op naasten en professionals. Deze onderwerpen kwamen aan bod:

Het kwaliteitskader Gehandicaptenzorg en de cliëntenraad

Hieronder staan links naar documenten die besproken zijn.

 • Klik hier voor het Kwaliteitskader (website VGN)
 • Klik hier voor een Samenvatting van het Kwaliteitskader (website VGN)
 • Klik hier voor de PowerPointpresentatie van Jasper Boele
 • Klik hier voor het Eindrapport van de USBO, Universiteit Utrecht over het Kwaliteitskader (website VGN)
 • Klik hier informatie in toegankelijke taal en voor de digitale handreiking voor cliëntenraden over het Kwaliteitskader en hun rol.
 • Klik hier om de handreiking op papier te bestellen bij het LSR.

Alles over de LCvV
In deze sessie stond de LCvV centraal, met van alles over de rol en taken van de LCvV en casuïstiek.
Voor meer informatie of om contact te zoeken met de LCvV. Klik hier om naar de website te gaan.

Lees meer

Digitale bijeenkomst over medicatie bij moeilijk verstaanbaar gedrag; Samen denken, Samen doen-GEANNULEERD

Door ziekte van een van de gespreksleiders kan deze bijeenkomst niet doorgaan.

In 2019 is het Centrum Verstandelijke Beperking en Psychiatrie/GGZ Drenthe een onderzoek gestart met als titel “Samen denken, samen doen”. KansPlus en Sien ondersteunen dit onderzoek en zijn vanaf de start betrokken.

Waar gaat het over?

Veel mensen met een verstandelijke beperking die moeilijk begeleidbaar gedrag hebben, krijgen medicatie om het gedrag te reguleren. Voor deze medicatie is echter niet altijd een duidelijke indicatie aanwezig. Langdurig medicatiegebruik kan echter ook schadelijke bijwerkingen hebben, dus moet er zorgvuldig mee worden omgegaan.

Om tot een juist en zorgvuldig medicatiegebruik te komen is het belangrijk dat professionals de ervaringsdeskundigheid van mensen met een beperking en hun naasten betrekken bij de besluitvorming over het al dan niet voorschrijven of afbouwen van medicatie. Met name de medicatie die gericht is op moeilijk begeleidbaar gedrag.

Om samen te kunnen beslissen over medicatie, is het belangrijk dat we op eenzelfde manier kijken naar wat het doel van de medicatie is en wat de eventuele bijwerkingen kunnen zijn.

In de eerste fase van het onderzoek zijn de volgende vragen gesteld: Wat zijn de invalshoeken waarlangs je kijkt om te beoordelen of medicatie goed werkt en geen ongewenste bijwerkingen heeft? Hoe kun je deze invalshoeken ook gebruiken om samen te beslissen over eventuele afbouw van medicatie?

In gesprek
Op woensdag 26 januari van 19.00 uur tot 21.00 uur willen we een presentatie geven van de invalshoeken waarvoor gekozen is en met naasten in gesprek gaan of deze invalshoeken ook voor hen belangrijk en hanteerbaar zijn.

De bijeenkomst wordt digitaal gehouden via Zoom. Inschrijven kan tot 20 januari via deze link. Na 20 januari ontvangt u een link om deel te kunnen nemen.

Gerda de Kuijper, AVG en hoofdonderzoeker

Pouwel van de Siepkamp, beleidsadviseur KansPlus

Lees meer

Verslag digitale bijeenkomst over moeilijk verstaanbaar gedrag bij mensen met een verstandelijke beperking en het project WAVE

Op maandag 29 november gingen zo’n 15 naasten in gesprek met onderzoekers van het Project WAVE en medewerkers van KansPlus.
De afgelopen ruim 2 jaar hebben ‘outsiders’ voor de langdurige zorg binnen het project WAVE nieuwe perspectieven ingevoegd in complexe situaties van mensen met een verstandelijke beperking en moeilijk verstaanbaar gedrag. Outsiders zijn mensen die niet uit de zorg komen, maar wel relevante werk- en levenservaringen hebben.  https://www.projectwave.nl/nieuws-en-blogs/.

Het doel van de avond was om naasten van mensen met een verstandelijke beperking en moeilijk verstaanbaar gedrag hun visie te laten geven op de bevindingen van de ‘outsiders’ en deze te verkennen en te verdiepen.
Na een introductie van het projectWAVE gingen we in groepjes uit elkaar om te reflecteren op de  verwonderingen en worstelingen in de trajecten van de outsiders.

“Grappig, dat heb ik vroeger ook gedacht, maar nu ik zo lang in de zorg werk, weet ik dat de realiteit  toch anders is…”

“Ja, dat is een heel goed idee, maar hier doen wij dat anders…”

“Ja, we zouden willen dat er meer mensen waren maar er is nu eens een personeelstekort…”

“Ja, dat zouden we zeker willen doen maar daar is geen tijd voor…”

In de centrale terugkoppeling vielen de volgende onderwerpen op:

 • rol van naasten en die van zorgmedewerker: belangrijk om wederzijds informatie uit te wisselen en af te stemmen, niet steeds opnieuw zelfde verhaal moeten vertellen bij wisselend personeel, steun elkaar
 • naasten en met name ouders hebben gewaarborgde plaats in zorg, vaak levenslang en levensbreed
 • naasten moeten rol vaak opeisen, deze is tegenwoordig anders dan vroeger en dit wordt vaak niet gezien

Project Wave kan worden gevolgd via de website: www.projectwave.nl. Het komende half jaar wordt gestart met een leergang voor gedragskundigen, managers en teamleiders, zal er een reizende expositie worden gemaakt en worden er verschillende wetenschappelijke artikelen geschreven. Dit alles om de geleerde lessen én ook de ingewikkeldheden in de zorg aan mensen met een verstandelijke beperking en moeilijk verstaanbaar gedrag te blijven bespreken met elkaar. Hierin wordt waar mogelijk ook aansluiting  gezocht met KansPlus en andere geïnteresseerde familieleden.

 

Lees meer

Aanvraag Wlz-indicatie kan niet zonder inzet familie

Zet bij de aanvraag van een Wlz-indicatie de familie van de cliënt niet langer buitenspel. Dat is de oproep van dertien landelijke organisaties aan de Tweede Kamer. De cliëntenorganisaties Alzheimer Nederland, KansPlus, SIEN, EMB Nederland, LOC Waardevolle Zorg, de beroepsverenigingen V&VN, Verenso, NVAVG, NVO en NIP en de brancheorganisaties ActiZ, VGN en Zorgthuisnl schreven de Kamerleden gezamenlijk een brief met het voorstel de wet op dit punt te verbeteren. Inmiddels hebben VVD en CDA naar aanleiding van deze brief vragen gesteld.

Wat is het knelpunt?

Het uitgangspunt is dat de cliënt zelf zijn Wlz-aanvraag ondertekent. Dit is echter vaak niet meer mogelijk. Cliënten die bijvoorbeeld langdurige zorg nodig hebben vanwege een psychogeriatrische aandoening of verstandelijke beperking zijn immers doorgaans niet meer in staat om hierover een beslissing te nemen. De enige optie is dan om de kantonrechter te vragen een mentor te benoemen, die vervolgens namens de cliënt een indicatie kan aanvragen. Dit is echter een belastende procedure, die bovendien alleen nodig is om een Wlz-indicatie aan te vragen. Andere besluiten die in het kader van de zorg genomen moeten worden, kunnen immers door familieleden genomen worden op grond van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (Wgbo).

Enkele jaren geleden speelde dit knelpunt ook in het geval de Wlz-aanvraag werd gecombineerd met de Wet zorg en dwang (Wzd). Hiervan is sprake als er bij het CIZ zowel een aanvraag voor een Wlz-indicatie als een besluit tot opname en verblijf (art. 21 Wzd) of een rechterlijke machtiging wordt gedaan. Hiervoor geldt sinds 2019 het handtekeningenregime van de Wzd, dat identiek is aan dat van de Wgbo. In dat geval mag de ‘combinatie-aanvraag’ worden ondertekend door de familie van de cliënt. Daaronder vallen de echtgenoot, de geregistreerde partner of andere levensgezel van de cliënt, diens vertegenwoordiger of diens familieleden tot de tweede graad.

Wat is de oplossing?

De oproep van genoemde partijen biedt ook een oplossing voor het knelpunt: een wijziging van art 3.2.3 van de Wlz, die bepaalt dat wanneer de (meerderjarige) cliënt wilsonbekwaam ter zake is bij een Wlz-aanvraag vertegenwoordigd kan worden door een persoon uit de kring van familieleden die in de Wgbo (en de Wzd) staat benoemd. In de gehandicapten- en ouderenzorg speelt de familie een belangrijke rol. Zij zijn vaak al jaren betrokken bij de zorgverlening, blijven dat ook na de Wlz-indicatie en kennen hun kind, ouder, broer of zus al jaren. Daarnaast vertegenwoordigen familieleden de belangen van hun naaste bij gesprekken met bijvoorbeeld de huisarts, specialisten en andere betrokken professionals. Ook zijn zij betrokken geweest bij eerdere aanvragen van zorg en ondersteuning bij bijvoorbeeld gemeenten (Wmo 2015 en de Jeugdwet) en zorgverzekeraars (Zvw).

Lees hier de volledige brief:
Aan de leden van de vaste commissie van VWS betreft inbreng voor het verslag over wetsvoorstel 35 943

Lees meer

Samenwerking tussen familie en professionals in de zorg en ondersteuning van mensen met een beperking

In geval van ernstige bezettingsproblemen kunnen verwanten mogelijk een rol spelen door de overname van ondersteuningstaken in de zorg. KansPlus en VGN hebben hiervoor gezamenlijk onderstaande tips en aandachtspunten geformuleerd.

Aanleiding

In veel organisaties in de gehandicaptenzorg zijn er zorgen over de continuïteit van zorg, o.a. vanwege een hoog ziekteverzuim. Sommige organisaties dreigen te worden geconfronteerd met ernstige continuïteitsproblemen in de personeelsbezettingen, onder andere in de directe begeleiding. Verwanten hebben bij KansPlus hun zorgen geuit over de gaten in de dienstroosters en de vele (vaak voor de cliënt onbekende) invalkrachten die worden ingezet om deze gaten op te vullen. Ook laten verwanten merken dat ze best wel een tijdelijke bijdrage willen leveren aan het oplossen van de problemen, bijvoorbeeld door hand en spandiensten te verlenen in de woning van hun naaste.

Er lijkt huivering te bestaan bij zorgaanbieders om van verwanten[1] een rol te vragen in ondersteuningstaken, wanneer er sprake is van bezettingsproblemen. Dat is mogelijk een gemiste kans, aangezien verwanten een belangrijke rol kunnen spelen voor cliënten.

Welke rol kunnen verwanten hebben?

Wanneer verwanten hun hulp aanbieden, wordt er altijd gekeken naar de persoonlijke mogelijkheden en wensen.

In de zorgorganisatie

Verwanten kunnen het beschikbare personeel ondersteunen; zowel individueel als bijvoorbeeld in de huiskamer van een woonlocatie. Het gaat dan om het:

 • aanwezig en beschikbaar zijn voor cliënten
 • geven van individuele aandacht
 • ondersteunen bij de (voorbereiding van) eet- en drinkmomenten

Belangrijk is dat vooraf goede afspraken worden gemaakt over wat wel of niet verwacht mag en kan worden van een verwant en welke back-up er is van zorgmedewerkers. Bij het maken van die afspraken wordt rekening gehouden met privacyaspecten en noodzakelijke deskundigheid voor zorghandelingen.

De naaste mee naar huis nemen

Behalve het bijspringen op de woonlocatie, kunnen verwanten ook bijdragen aan het verminderen van de werkdruk door hun naaste tijdelijk bij hen thuis te laten verblijven. In dat geval moeten afspraken gemaakt worden over hoe dit gefaciliteerd kan worden, bijvoorbeeld door het vanuit de zorgorganisatie beschikbaar stellen van persoonlijke beschermingsmiddelen en andere materialen, om de zorg goed en veilig te laten verlopen.

Wanneer betrek je verwanten?

Ga vooral tijdig het gesprek aan met verwanten, het liefst al voordat er dreigende bezettingsproblemen zijn, zodat zij mee kunnen denken over de mogelijke oplossingen en wat zij eraan kunnen bijdragen. Organiseer bijvoorbeeld met regelmaat een (digitale) bijeenkomst.

Hoe betrek je verwanten?

Ga op het niveau van de woonlocatie het gesprek aan met verwanten en bespreek open hoe het gaat. Vertel hoe continuïteitsproblemen in eerste instantie worden opgevangen. Stel daarna de vraag: wat als de organisatie deze problemen niet meer kan oplossen, zou u – als verwant – dan iets kunnen betekenen voor ons? Geef daarbij aan hoe en bij wie verwanten een eventuele bijdrage kenbaar kunnen maken en met wie zij hun wensen en mogelijkheden verder kunnen bespreken.

Het is vanuit de zorgorganisatie belangrijk om met een positieve insteek verwanten te benaderen. Communiceer zorgvuldig en duidelijk. Toon begrip voor eventuele frustraties vanuit een voorliggende periode waarin communicatie mogelijk niet altijd even soepel verliep.

Het is belangrijk om rekening te houden met de volgende situaties:

 • sommige cliënten hebben geen verwanten (die kunnen bijdragen)

 • als de organisatie om inzet van verwanten vraagt, is dat altijd in de vorm van een open uitnodiging

 • een organisatie mag altijd inzet van verwanten vragen, maar ‘nee’ is ook een antwoord

 • niet alle verwanten zullen alle mogelijke rollen willen vervullen; bespreek dus per verwant wat deze wel of niet wil/kan.

Leg vast welke verwanten op woningniveau een bijdrage willen leveren (en vraag toestemming hiervoor), zodat wanneer dit nodig is, eenvoudig op te zoeken is wie gevraagd kunnen worden.

Tip: verwanten kan e-learning worden aangeboden vanuit de VGN Academie. De leercontent uit de  Home Zorgklas | Zorgklas VGN Academie is voor iedereen in Nederland gratis toegankelijk. Juist vanwege de coronacrisis.
Zorgorganisaties die deelnemen aan de VGN Academie hebben toegang tot de hele catalogus.

Samengevat:

 • Verwanten kunnen een bijdrage leveren in geval van continuïteitsproblemen
 • Een goede en tijdige introductie van de vraag is belangrijk
 • Geef duidelijk aan wat je wel en niet vraagt
 • Geef verwanten de ruimte om een voor hen goed antwoord te formuleren

Toekomst

Dit thema vraagt ook in de toekomst een verder vervolg. KansPlus zal hierbij haar rol, als belangenbehartiger, nemen en zich inzetten voor een goede kwaliteit van leven en goede zorg zorg en ondersteuning van onze naasten.

Lees meer

Digitaal op bezoek bij mensen met beperkingen

Tijdens de coronaperiode hebben cliënten, naasten en begeleiders veel ervaring opgedaan met sociaal contact via digitale middelen. Die ervaringen waren positief én negatief. Neem beeldbellen. Sommige mensen vinden het fijn, anderen kunnen er niets mee. Samen ontdekten ze wat er nodig is voor goed digitaal sociaal contact.

Het onderzoeksproject Digitaal op Bezoek is een samenwerking tussen KansPlus en vier Academische Werkplaatsen (AW): AW Viveon | AW Bartimeus – VU | AW Leven met een Verstandelijke Beperking | AW EMB. Ook VGN, Vilans en Universiteit Twente zijn betrokken bij het project. Het project is onderdeel van het COVID-programma van ZonMw.

Er zijn verschillende hulpmiddelen om digitaal contact met mensen met beperkingen zinvol te maken, ook als er geen Corona is.  Ook zijn er goede voorbeelden. Je leert voor wie ‘digitaal op bezoek gaan’ haalbaar en aantrekkelijk is. En hoe woonzorglocaties dit ‘digitale bezoek’ kunnen ondersteunen.

Het onderzoek is afgerond en de eindproducten zijn beschikbaar.

 • Handreiking (pdf). Doelgroep: managers & beleidsmakers, begeleiders en cliëntenraden.
 • Website: www.digitaalopbezoek.nl . Doelgroep: bewoners, naasten, begeleiders, managers & beleidsmakers. Elke doelgroep heeft eigen subwebsite.
 • Animatievideo’s. Deze staan ook op de website en in de handreiking. Ze kunnen ook op sociale media gedeeld worden. Doelgroep: bewoners, naasten, begeleiders, managers & beleidsmakers.
 • Factsheet. Samenvatting van het project en de belangrijkste bevindingen. Doelgroep: managers & beleidsmaker, begeleiders, cliëntenraden, wetenschappers, geïnteresseerden.

On-line bijeenkomst

Op 20 januari 2022 (16.00-17.00 uur) organiseren de onderzoekers een online bijeenkomst om de eindproducten en aanbevelingen te delen. De online bijeenkomst is in eerste instantie bedoeld voor managers, beleidsmakers en andere betrokkenen bij beleid, bijvoorbeeld cliëntenraden. Maar ook naasten, begeleiders en andere geïnteresseerden zijn welkom. Kijk op Online bijeenkomst Digitaal op Bezoek – Uitnodiging + Programma voor meer informatie.

Alle informatie over het project en de eindproducten zijn ook te vinden op het Kennisplein gehandicaptensector via deze link.

 

 

Lees meer

Congres cliëntenraden gehandicaptenzorg ‘De Kunst van de medezeggenschap’

Omdat er steeds meer coronabesmettingen zijn, is het congres volledig online. Het fysieke programma op Landgoed Zonheuvel in Doorn gaat helaas niet door. 

Via onderstaande link kun je vrijdag 3 december vanaf 10:00 uur deelnemen aan het congres:

https://webinar.livestreamer.nl/lsr/de-kunst-van-de-medezeggenschap

 

Met een programma vol belangrijke onderwerpen voor de cliëntenraad. Zoals de wet, de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz), die dit jaar 25 jaar bestaat!

Iedereen kan zich op 3 december verder verdiepen in de Kunst van de Medezeggenschap!

Programma

Een online programma waarbij deelnemers vanuit huis een programma volgen. Klik hier voor het online programma.

10.00 uur Digitale opening

10.15 uur Opening van het congres

11.00 uur Ochtendprogramma, keuze uit:

 • Zichtbaarheid van de cliëntenraad, workshop voor cliëntenraadsleden en ondersteuners
 • Het kwaliteitskader en de cliëntenraad, beleidssessie voor naasten/vertegenwoordigers in de cliëntenraad en professionals

12.00 uur Lunchpauze

13.00 uur Middagprogramma, keuze uit:

 • Kwaliteiten in de medezeggenschap, voor cliëntenraadsleden en ondersteuners
 • Alles over de LCvV, beleidssessie voor naasten/vertegenwoordigers in de cliëntenraad en professionals

14.00 uur afsluiting van het congres

14.15 uur einde van het congres

Mensen die zich opgegeven hebben voor het programma op locatie hoeven zich niet opnieuw aan te melden voor het online congres. Binnenkort delen we een link voor deelname aan het congres.

Online vanuit huis.

Kosten

De toegang is gratis. Het congres wordt georganiseerd door KansPlus en het LSR en wordt betaald door het ministerie van VWS.

Voor wie?

Cliëntenraden, familieverbanden, ondersteuners, functionarissen medezeggenschap, ambtelijk secretarissen, beleidsmedewerkers en bestuurders gehandicaptenzorg. Ook anderen die zich betrokken voelen bij de medezeggenschap zijn van harte welkom.

Meer informatie en inschrijven

Mensen die zich al eerder aangemeld hebben voor het programma op locatie hoeven zich niet opnieuw aan te melden.

Voor informatie neem contact op met KansPlus/VraagRaak via 030-2363744 of via een mail naar vraagraak@kansplus.nl 

Lees meer

Congres Volwaardig Leven 29 november volledig digitaal

Op 29 november 2021 organiseert het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport het congres Volwaardig leven. Gezien de oplopende aantallen coronabesmettingen vindt het congres volledig online plaats. Dagvoorzitter is Wendelien Wouters. Eva Eikhout komt met veel humor vertellen over haar visie op zorg. En natuurlijk staan er veel boeiende bijdragen van organisaties die meedoen aan het programma Volwaardig leven op het programma.
Dickie van de Kaa en Dorien Kloosterman van KansPlus houden sessies over de onderwerpen ‘Wat als ik het niet meer kan?’ en ‘De zorg: Waar moet ik zijn?’, speciaal voor naasten.

Meld je aan via de rode knop.

 

Een volwaardig leven voor mensen met een beperking. Een leven waarin zij naar eigen kunnen, meedoen in de samenleving. Waarin mensen zoveel mogelijk zelf kunnen bepalen welke zorg en ondersteuning zij wensen. Waarbij slimme technologische oplossingen ondersteunend zijn. Daar werken we met iedereen samen aan in de gehandicaptensector. En nu is het moment waarop we jou willen bijpraten over de opbrengst tot nu toe en onze plannen voor de toekomst. En laten mee beleven tijdens het gratis online congres Volwaardig leven.

Gevarieerd programma
Het online congres is bedoeld voor iedereen die te maken heeft met de gehandicaptenzorg: mensen met een beperking, hun familie en vrienden, zorgmedewerkers, studenten, staf- en beleidsmedewerkers en bestuurders. We delen de resultaten van het programma Volwaardig leven: Talentontwikkeling, Pilots cliëntondersteuning, Vakmanschap, Naasten in beeld, Complexe zorg, Innovatie-impuls Gehandicaptenzorg en Begeleiding à la carte. En we richten de blik op de toekomst: hoe houden we de goede samenwerking vast? Hoe blijven we samen werken aan betere zorg? Wat kun je de komende jaren verwachten?

Meld u (opnieuw) snel aan!

Gezien de oplopende aantallen besmettingen vinden wij het niet verantwoord om het fysieke deel van het congres te laten doorgaan. Het online programma gaat wel door. Op deze website vindt u meer info over het programma en het aanmelden. Had u zich al aangemeld voor het fysieke congres? Deze aanmelding komt te vervallen.

Praktische informatie

Datum: 29 november 2021

Tijden online congres: 13:00 – 16:30

Locatie: online

Voor wie: mensen met een beperking, ervaringsdeskundigen, naasten, zorgprofessionals, studenten, staf- en beleidsmedewerkers en bestuurders.

Kosten: gratis

Over Volwaardig leven
In Nederland leven ongeveer 2 miljoen mensen met een beperking. Van al die mensen hebben er 130.000 elke dag veel zorg nodig, hun hele leven lang. Voor deze mensen en hun naasten moeten de zorg en ondersteuning goed geregeld zijn. Want ook zij hebben recht op een fijn leven. Daarom startte het ministerie van VWS op 1 oktober 2018 het programma Volwaardig leven. Zo wil het ministerie ervoor zorgen dat mensen met een beperking de zorg krijgen die bij hen past, nu en in de toekomst. Lees meer over het programma Volwaardig leven op de VWS website Volwaardig leven

Lees meer

KansPlus is trots op haar vrijwilligers

De landelijke organisatie KansPlus is trots op de vele vrijwilligers die zich inzetten voor een scala aan activiteiten en voor lokale belangenbehartiging voor mensen met een verstandelijke beperking. Ook de inzet van vrijwilligers voor het Kennis- en adviescentrum en de ledenadministratie van de landelijke organisatie wordt zeer gewaardeerd. KansPlus kan niet zonder deze vrijwilligers.

Op 6 november ontvingen vrijwilligers van ’t Zeepaardje van de ledengroep KansPlus-Sien Eindhoven-Helmond een Gouden Speld van Verdienste van de landelijke organisatie KansPlus. Vrijwilligers die zich al tientallen jaren inzetten. Dickie van de Kaa, directeur van KansPlus, reikte de spelden uit tijdens een feestelijke bijeenkomst.

Lees meer

Digitale bijeenkomst over moeilijk verstaanbaar gedrag bij mensen met een verstandelijk beperking en het project WAVE

De afgelopen ruim 2 jaar hebben ‘outsiders’ voor de langdurige zorg binnen het project WAVE nieuwe perspectieven ingevoegd in complexe situaties van mensen met een verstandelijke beperking en moeilijk verstaanbaar gedrag. Outsiders zijn mensen die niet uit de zorg komen, maar wel relevante werk- en levenservaringen hebben.  https://www.projectwave.nl/nieuws-en-blogs/.

Een aantal thema’s, die naar voren kwamen, willen we graag verdiepen. Denk aan: de magere rol die verwanten soms hebben in het dagelijks leven van hun familielid, het steeds weer opbouwen van relaties met nieuwe zorgmedewerkers, hoe het beeld van een familielid wezenlijk anders kan verschillen van het beeld wat zorgmedewerkers schetsen over hun cliënt, enzovoort.

We nodigen u uit om met ons deze thema’s verder te verkennen en te verdiepen.

Hoe:
Door via een digitale bijeenkomst voor naasten en verwanten van mensen met een verstandelijke beperking en moeilijk verstaanbaar gedrag in gesprek te gaan met de hoofdonderzoekers van WAVE.

Wanneer:
maandag 29 november van 19.30 uur tot 21.30 uur via Zoom.

Voor wie:
naasten van mensen met een verstandelijke beperking en moeilijk verstaanbaar gedrag.

Aanmelden:
via deze link. Aanmelden kan tot 20 november. U ontvangt na 25 november een link voor deelname.

Meer informatie:
In de zorg voor mensen met een ernstige of matige verstandelijke beperking en moeilijk verstaanbaar gedrag is geregeld sprake van vastlopende situaties. Hoewel er veel specifieke methodieken en werkwijzen zijn ontwikkeld, en de zorgprofessionals vaak met veel doorzettingsvermogen te werk gaan, lukt het niet altijd om de mensen om wie het gaat op een bevredigende manier te ondersteunen.
Om te onderzoeken of het misschien tijd is om de kennis en vaardigheden van buitenstaanders te benutten vormden het Centrum voor Consulatie en Expertise samen met VUmc Metamedica, de Universiteit voor Humanistiek, 6 zorgaanbieders, opleidingen Social Work en Verpleegkunde en de AVG-opleiding een driejarig samenwerkingsverband: het project WAVE. KansPlus is in een samenwerkingsverband betrokken bij het project.

De vele kennis en kunde in de begeleiding die ontwikkeld is, blijkt niet altijd toereikend.  Binnen project WAVE wil men meer ruimte maken voor de emoties, verbeelding, intuïtie en morele kennis van alle betrokkenen.

Lees meer