Vormen van ondersteuning

In de WMO wordt gesproken over verschillende vormen van ondersteuning die door de gemeente moeten worden aangeboden. De belangrijkste zijn

Algemene voorziening:

Algemene voorzieningen zijn diensten of activiteiten die bericht zijn op zelfredzaamheid of participatie, en die voor iedere inwoner beschikbaar zijn zonder dat vooraf een zorgbehoefte moet worden  vastgesteld. U kunt hierbij denken aan voorzieningen als een regiotaxi, maaltijdservice, klussendienst, sportverenigingen met een gehandicaptenteam, soosactiviteiten in een buurthuis, enz.

Maatwerkvoorziening:

Op de behoeften, persoonskenmerken en mogelijkheden van een persoon afgestemd geheel van diensten, hulpmiddelen, woningaanpassingen en andere maatregelen:
1°. ten behoeve van zelfredzaamheid, daaronder begrepen kortdurend verblijf in een instelling ter ontlasting van de mantelzorger, het daarvoor noodzakelijke vervoer, alsmede hulpmiddelen, woningaanpassingen en andere maatregelen,
2°. ten behoeve van participatie, daaronder begrepen het daarvoor noodzakelijke vervoer, alsmede hulpmiddelen en andere maatregelen,
3°. ten behoeve van beschermd wonen en opvang

Beschermd wonen:

Wonen in een accommodatie van een instelling met daarbij behorende toezicht en begeleiding, gericht op het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie, het psychisch en psychosociaal functioneren, stabilisatie van een psychiatrisch ziektebeeld, het voorkomen van verwaarlozing of maatschappelijke overlast of het afwenden van gevaar voor de cliënt of anderen, bestemd voor personen met psychische of psychosociale problemen, die niet in staat zijn zich op eigen kracht te handhaven in de samenleving;

Opvang:

Onderdak en begeleiding voor personen die de thuissituatie hebben verlaten, al dan niet in verband met risico’s voor hun veiligheid als gevolg van huiselijk geweld, en niet in staat zijn zich op eigen kracht te handhaven in de samenleving

Opmerkelijk bij deze definities is dat beschermd wonen en opvang niet bestemd zijn voor mensen met een (verstandelijke) beperking, maar dat het alleen bestemd is voor mensen met psychische of psychosociale problemen.