Geef ons DigiD deel 2

In mei 2022 hebben KansPlus, EMB Nederland, Sien en dit Koningskind via een pamflet aandacht gevraagd voor het feit dat wettelijk vertegenwoordiger wettelijk gezien DigiD van de onder bewind staande niet mogen gebruiken. Zie dit bericht. https://www.kansplus.nl/2022/05/03/geef-ons-digid/ 

Op 2 mei is er ook een artikel ‘Zonder DigiD lukt zorgen bijna niet!’ in NRC verschenen waarin aandacht voor dit onderwerp wordt gevraagd. Naar aanleiding van dit artikel en het delen van het pamflet heeft de fractie van SGP Kamervragen gesteld.

De antwoorden van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Alexandra C. van Huffelen kunt u hier lezen. Zij geeft daarin onder andere het volgende aan:

  • “Voor de groep personen die zelf niet mogen handelen omdat ze (deels) handelingsonbekwaam zijn, zoals het geval kan zijn met mensen met een verstandelijke beperking, geldt dat zij ook niet iemand mogen machtigen. Zij hebben een door de rechter aangestelde wettelijk vertegenwoordiger, zoals een bewindvoerder of een curator. Op dit moment is er nog geen centrale voorziening waarmee wettelijk vertegenwoordigers met een eigen inlogmiddel diensten af kunnen nemen namens de personen die zij vertegenwoordigen. Op dit moment kan namelijk bij het inloggen met DigiD of eHerkenning nog niet automatisch gecontroleerd worden of iemand als wettelijk vertegenwoordiger namens een ander mag handelen. Hiervoor is een technische voorziening nodig waarom de bronregisters waar deze informatie in staat ontsloten kunnen worden.Onder de verantwoordelijkheid van de staatssecretaris van BZK wordt gewerkt aan deze oplossing. Hierin wordt samengewerkt met de Raad voor de rechtspraak die een register beschikbaar stelt waarin alle personen die onder bewind zijn geplaatst worden opgenomen, inclusief hun bewindvoerders.De verwachting is dat deze functionaliteit begin volgend jaar gefaseerd in gebruik genomen kan worden. Gestart wordt met het ontsluiten van informatie over professionele bewindvoerders. Later zal dit uitgebreid worden met andere soorten vertegenwoordigers, zoals particuliere bewindvoerders, mentoren en curatoren.”
  • “Als ik de mogelijkheid om andermans DigiD te gebruiken morgen abrupt zou stoppen, een groot deel van de vertegenwoordigers en dus uiteindelijk de hulpbehoevenden een probleem zouden ondervinden met het afnemen van dienstverlening die zij juist zo hard nodig hebben. Dit is uiteraard niet gewenst en vormt een dilemma. Gelet op dit dilemma werk ik daarom samen met andere organisaties hard aan een zo spoedig mogelijk structurele oplossing. Totdat die oplossing er is, zal ik niets doen dat de hulp aan deze groep in de weg kan staan.”

Als reactie op dit antwoord hebben KansPlus, EMB Nederland, Sien en dit Koningskind deel 2 Geef ons DigiD gepubliceerd en gedeeld met Minister Kuipers en mevrouw van Huffelen. In dit pamflet vragen we hen te starten met het toelaten tot het DigiD voor familiecuratoren om hen te ontzorgen in plaats van te starten met professionele bewindvoerders. Lees hier Geef ons DigiD deel 2.