Lijst met veel gebruikte afkortingen

ADL Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen

BIG (Wet) Beroepen Individuele Gezondheidszorg

BSN Burgerservicenummer (voorheen Sofinummer)

CAK Centraal Administratie Kantoor Bijzondere Ziektekosten

CIZ Centrum Indicatiestelling Zorg

GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst

GGZ Geestelijke Gezondheidszorg

HKZ Stichting Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector

IGZ Inspectie voor de Gezondheidszorg

LCvV Landelijk Commissie van Vertrouwenslieden

LFB  Landelijke belangenorganisatie door en voor mensen met een verstandelijke beperking.

LSR (het) Landelijk Steunpunt Medezeggenschap

MantelzorgNL is de landelijke vereniging die opkomt voor iedereen die zorgt voor een familielid, vriend of buur

NAH Niet aangeboren hersenletsel

NZa Nederlandse Zorgautoriteit

Per Saldo Belangenvereniging PGB-houders

PGB Persoonsgebonden budget

PGO Patiënten Gehandicapten en Ouderenorganisaties

RvB Raad van Bestuur

RvT Raad van Toezicht

SVB Sociale Verzekeringsbank

VKIG Vereniging Klachtenfunctionarissen in de Gezondheidszorg

VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

WGBO Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst

WMCZ Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen

WKKGZ Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg

Wvggz Wet verplichte ggz

WMO Wet Maatschappelijke Ondersteuning

Wzd Wet zorg en dwang

ZiN Zorg in Natura (tegenover PGB)

ZN Zorgverzekeraars Nederland

ZvW Zorgverzekeringswet