Lokale collectieve belangenbehartiging

Lokaal

Gemeenten spelen een steeds grotere rol in de bevordering van kwaliteit van leven voor mensen met een verstandelijke beperking. Hoewel de gemeenten zich primair richten op de Wmo en de Jeugdzorg, heeft het beleid vaak ook gevolgen voor mogelijkheden in en na het speciaal onderwijs en voor mensen die zorg krijgen in het kader van de Wet Langdurige Zorg.

Belangrijke thema’s hierbij zProvinciesijn de overgang van 18- naar 18+, de toegang tot en de kwaliteit van de zorg, en de uitwerking van het VN-verdrag voor mensen met een (verstandelijke) beperking.


Actief

Overal in het land zijn mensen met een verstandelijke beperking en hun ouders/verwanten actief in de lokale belangenbehartiging. In cliëntenraden van zorginstellingen, medezeggenschapsraden van speciaal onderwijs, adviesraden sociaal domein, in ouderinitiatieven en in afdelingen van landelijke cliëntenorganisaties. Veel van deze belangenbehartigers zijn vooral actief in de eigen organisatie en binnen het eigen domein. En met uitzondering van de mensen in adviesraden sociaal domein, is er weinig contacten met de lokale politiek.

Daarom hebben KansPlus en Sien in het najaar van 2018 in een aantal regio’s in het land ontmoetings-bijeenkomsten voor lokale politici en belangenbehartigers voor mensen met een verstandelijke beperking georganiseerd.

Vanuit het programma ‘Lokale Belangenbehartiging’ wat eerder uitgevoerd is zijn handige tools ontwikkeld en ervaringen opgedaan. Via de volgende links kunt u daar meer over lezen: