Het project Kwaliteit van leven kent geen leeftijd en beperking

Goede zorg en ondersteuning voor ouderen met een verstandelijke beperking – materialen voor familieleden en vertegenwoordigers

KansPlus/VraagRaak maakte materialen voor familieleden/vertegenwoordigers van ouder wordende mensen met een verstandelijke beperking. Deze zijn te gebruiken om de zorg en ondersteuning van ouder wordende mensen vast te stellen. U kunt de materialen gebruiken als basis voor een gesprek met de zorgorganisatie of bij een ondersteuningsplanbespreking.

De vijf onderwerpen

Wonen en veiligheid – dagbesteding en vrije tijd – zorg en welzijn – bijzondere aandachtsgebieden (waaronder dementie en palliatieve zorg) – algemeen beleid.

De materialen

Er zijn vijf filmfragmenten. In de filmpjes komen de vijf speciale thema’s aan bod. Zo gunnen ouder wordende mensen met een verstandelijke beperking u op intieme wijze een doorkijkje in hun leven. Bij elk filmpje en thema hoort ook een wegwijzer. Dit is een vragenlijst die u voor u zelf kunt invullen. De handreiking ‘Goede zorg & ondersteuning voor ouderen met een verstandelijke beperking’ (pdf) geeft tips om met de aandachtspunten uit de wegwijzers in gesprek te gaan over goede zorg en ondersteuning.

De materialen zijn gemaakt naar aanleiding van het project ‘Kwaliteit van leven kent geen leeftijd en beperking’. Het project won in 2011 een aanmoedigingsprijs in het kader van de Movisie Diversiteitsprijs. Dit vanwege het innovatieve karakter en de aandacht voor de groep ouder wordende mensen met een verstandelijke beperking. In 2011 verscheen al het gelijknamige rapport. Veel leden van KansPlus hebben bijgedragen aan het rapport. De gegevens uit het rapport hebben geleid tot de materialen/producten die hier genoemd worden.

Hier kunt u alle verschenen artikelen en andere uitgaven m.b.t. dit project lezen. U vindt hier ook het rapport ‘Kwaliteit van leven kent geen leeftijd en beperking’.


Film en wegwijzer wonen en veiligheid

Als mensen ouder worden vraagt dit vaak om aanpassing van de woonomgeving. De zorg en ondersteuning moet meer naar de cliënt worden gebracht. Ouder wordende mensen vinden het moeilijk te verhuizen, maar soms moeten er toch keuzes worden gemaakt.  In de wegwijzer ‘wonen en veiligheid’ staan vragen over deze onderwerpen. U kunt zelf kijken welke onderwerpen voor u of uw familielid/bekende van belang zijn. U kunt ze bespreken of op laten nemen in het zorgplan. Download de Wegwijzer wonen en veiligheid (pdf).

In de film ziet u o.a. Jan en zijn moeder. Zijn moeder vertelt hoe het leven voor Jan anders is geworden.

Wonen&veiligheid van KansPlus.


Film en wegwijzer dagbesteding en vrije tijd

Als mensen met een verstandelijke beperking ouder worden, verandert hun behoefte aan activiteit. Door ouderdom veranderen de fysieke en mentale mogelijkheden. Vaak is er behoefte aan meer rustmomenten. Hoe kunnen we op een flexibele manier omgaan met dagbesteding en vrijetijd?  In de wegwijzer ‘dagbesteding en vrije tijd’ staan vragen over deze onderwerpen. U kunt zelf kijken welke onderwerpen voor u of uw familielid/bekende van belang zijn. U kunt ze bespreken of op laten nemen in het zorgplan. Download de Wegwijzer dagbesteding en vrije tijd (pdf).

In de film ziet u hoe Jan van het buitenleven geniet.

Dagbesteding&vrije tijd van KansPlus.


Film en wegwijzer zorg en welzijn

Mensen met een verstandelijke beperking die ouder worden, komen dezelfde gezondheidsproblemen tegen als alle ouder wordende mensen. Als mensen ouder worden, kunnen met name hun mogelijkheden in ‘algemene dagelijkse levens- verrichtingen’ (ADL) afnemen. Sommige mensen komen voor grotere gezondheidsproblemen te staan. Naast gezondheid is ook het welzijn van groot belang. Dat gaat over in balans zijn en je gelukkig voelen. In de wegwijzer ‘zorg en welzijn’ staan vragen over deze onderwerpen. U kunt zelf kijken welke onderwerpen voor u of uw familielid/bekende van belang zijn. U kunt ze bespreken of op laten nemen in het zorgplan.
Download de Wegwijzer zorg en welzijn (pdf).

In de film ziet u hoe Anneke op een rustige en veilige manier naar bed gebracht wordt.

Zorg&Welzijn van KansPlus.


Film en wegwijzer bijzondere aandachtsgebieden

Er zijn aandoeningen die bij het ouder worden van mensen met een verstandelijke beperking, bijzondere aandacht vragen. Bijvoorbeeld als iemand autisme of een aanverwante stoornis heeft, of als iemand dementeert. Ook de zorg in de laatste levensfase (palliatieve zorg) vraagt vroegtijdig aandacht van cliënt, familie, vertegenwoordigers en medewerkers. Als het om dit soort onderwerpen gaat, is meepraten en inspraak van familie en vertegenwoordigers noodzakelijk. Het is daarom belangrijk dat de zorgorganisatie hier mogelijkheden voor biedt. En dat familie en vertegenwoordigers ook ongevraagd van zich laten horen. Download de Wegwijzer bijzondere aandachtsgebieden (pdf).

In de film ziet u hoe een persoonlijk ondersteuningsplan gesprek gevoerd wordt.

Bijzondere aandachtsgebieden van KansPlus.


Film en wegwijzer algemeen beleid

Het aantal ouderen met een verstandelijke beperking groeit. Het ouder worden vraagt om andere zorg en ondersteuning op het gebied van wonen, veiligheid, dagbesteding, vrije tijd, zorg en welzijn. Het is belangrijk dat zorginstellingen hier tijdig en goed op in spelen. Houdt de zorginstelling voldoende rekening met ouder wordende mensen met een verstandelijke beperking? Is passende zorg en ondersteuning voorhanden? Is personeel deskundig en voorbereid? Hoe kunnen familie, mantelzorgers, vrijwilligers en andere organisaties gebruik maken van inspraak bij zorg op maat? De zorginstelling kan deze zaken vaststellen in het ouderenbeleid.
Download de Wegwijzer algemeen beleid (pdf).

In de film ziet u beelden van goede zorg.

Algemeen beleid van KansPlus.