Een grote of een kleine zorgaanbieder

Nederland kent een aantal grote tot zeer grote zorgaanbieders in de gehandicaptenzorg. Enkele bekende grote landelijke zorgaanbieders zijn de vereniging ’s HeerenLoo en Philadelphiazorg, die voorzieningen in het hele land hebben. Andere grote zorgaanbieders werken meer in de eigen regio/provincie.

Het voordeel van een grote zorgaanbieder is dat ze alle vormen van zorg in huis hebben; dus zowel wonen als dagbesteding en behandeling door AVG-artsen, paramedici en begeleiding door pedagogen en psychologen. Als belangrijke nadelen van dergelijke grote organisaties ziet KansPlus dat er vaak weinig transparantie is, dat er veel geld lijkt weg te lekken naar overhead, en dat de afstand tussen de Raad van Bestuur en de basis te groot is. Belangrijke beleidsbeslissingen kunnen hierdoor genomen worden zonder direct zich op de gevolgen hiervan voor de individuele cliënten van de instelling. Cliënten en hun vertegenwoordigers hebben te weinig mogelijkheden hier direct invloed op uit te oefenen.

De grootte van de instelling staat ook niet garant voor kwaliteit. We kunnen niet zeggen dat er goede of slechte zorgaanbieders zijn. Ze zullen allemaal aan de kwaliteitseisen van de inspectie en de zorgkantoren voldoen, en bij de klanttevredenheidsonderzoeken die ze regelmatig moeten doen, scoren ze over het algemeen wel voldoende. Maar dat wil niet zeggen dat het altijd overal bij de grote aanbieders op orde is. De feitelijke kwaliteit van zorg is in de dagelijkse praktijk meer afhankelijk van het begeleidingsteam en de leidinggevende die daar direct boven staat. Als u overweegt te kiezen voor een grote zorgaanbieder, is het een overweging om eerst bij enkele aanbieders in de gewenste regio te vragen of u een paar locaties kunt bezoeken om de sfeer te proeven.

Naast de oude grote zorgaanbieders komen er de laatste jaren ook steeds meer kleine zorgaanbieders. Een voordeel van kleine zorgaanbieders is dat de verantwoordelijke leiding meer, of vaak zelfs direct, betrokken is bij de zorg en meer aanspreekbaar is op de kwaliteit en bejegening. Een bekend voorbeeld van kleine zorgaanbieders zijn de Thomashuizen. Dit is een landelijke organisatie, maar ieder Thomas is een zelfstandige onderneming. Inmiddels zijn er meer dan 100 Thomashuizen in het land. Belangrijk kenmerk van de Thomashuizen is dat de groepsgrootte maximaal 8 bewoners is, en dat eindverantwoordelijkheid voor het huis berust bij een echtpaar dat ook in het huis woont. In vrijwel alle gevallen is tenminste één van de partners zelf afkomstig uit de reguliere zorg. Afhankelijk van de zorgzwaarte van de bewoners zijn er begeleiders die direct in dienst zijn van het huis zelf. De zorg in de Thomashuizen wordt gefinancierd vanuit het PGB en voor het wonen wordt uit het eigen inkomen van de bewoner huur en geld voor voeding betaald.
Naast de Thomashuizen zijn er meer kleine zorgaanbieders die zowel wonen als zorg aanbieden. Als u hier naar op zoek gaat, kunt u het best op de sociale kaart kijken om te zien welke voorzieningen in uw regio aanwezig zijn. Hier kunt u een sociale kaart op internet vinden.