Passend onderwijs

Met passend onderwijs wordt bedoeld dat voor ieder kind dat in het onderwijs speciale aandacht nodig heeft een passende plek geboden wordt. Dit kan zowel hoogbegaafde kinderen betreffen, als kinderen met een verstandelijke beperking of autisme, of kinderen met een lichamelijke beperking of aandoening.

Er is niet één enkele wet die alles regelt, maar er zijn in diverse onderwijswetten bepalingen opgenomen die passend onderwijs mogelijk moeten maken. Hier kunt u de wijzigingswet vinden die daarover gaat.


Het passend onderwijs kan zowel geboden worden in het reguliere primair onderwijs of voortgezet onderwijs, maar ook in het speciaal onderwijs. Het geld dat nodig is voor extra begeleiding binnen het reguliere onderwijs gaat niet meer in de vorm van een persoonlijk budget (het rugzakje) naar het individuele kind, maar de scholen krijgen budget om de extra begeleiding te kunnen financieren. Hiervoor moeten de scholen samenwerken in regionale samenwerkingsverbanden.


Het uitgangspunt van Passend Onderwijs is dat ouders hun kind kunnen aanmelden bij de school van hun eigen voorkeur. Deze school heeft dan de plicht om te zorgen voor passend onderwijs. Dat kan zijn door als school zelf de noodzakelijke extra begeleiding te bieden, maar het kan ook zijn dat de school een andere school binnen het samenwerkingsverband moet benaderen om het kind het onderwijs met de extra begeleiding te bieden. Dit kan ook een school in het reguliere onderwijs zijn, of een school in het speciaal onderwijs.
Dit betekent dus niet dat uw kind altijd op de school van uw voorkeur geplaatst kan worden, maar wel dat u niet zelf van de ene naar de andere school hoeft te gaan om een plek te vinden waar uw kind welkom is.

Meer informatie over passend onderwijs kunt u hier vinden.