De Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ)

De Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) regelt de medezeggenschap van cliënten van zorginstellingen. Deze medezeggenschap beperkt zich in feite een adviesrecht, dus meebeslissen is niet aan de orde. De wet beschrijft een aantal adviesbevoegdheden voor cliëntenraden. Dit is in de wet als volgt beschreven:

De zorgaanbieder stelt de cliëntenraad in ieder geval in de gelegenheid advies uit te brengen over elk voorgenomen besluit dat de instelling betreft, inzake:
a.een wijziging van de doelstelling of de grondslag;
b.het overdragen van de zeggenschap of fusie of het aangaan of verbreken van een duurzame samenwerking met een andere instelling;
c.de gehele of een gedeeltelijke opheffing van de instelling, verhuizing of ingrijpende verbouwing;
d.een belangrijke wijziging in de organisatie;
e.een belangrijke inkrimping, uitbreiding of andere wijziging van de werkzaamheden;
f.het benoemen van personen die rechtstreeks de hoogste zeggenschap zullen uitoefenen bij de leiding van arbeid in de instelling;
g.de begroting en de jaarrekening;h. het algemeen beleid inzake de toelating van cliënten en de beëindiging van deze zorgverlening aan cliënten;
i.voedingsaangelegenheden van algemene aard en het algemeen beleid op het gebied van de veiligheid, de gezondheid of de hygiëne en de geestelijke verzorging van, maatschappelijke bijstand aan en recreatiemogelijkheden en ontspanningsactiviteiten voor cliënten;
j.de systematische bewaking, beheersing of verbetering van de kwaliteit van de aan cliënten te verlenen zorg;
k.de vaststelling of wijziging van een regeling inzake de behandeling van klachten van cliënten en het aanwijzen van personen die belast worden met de behandeling van klachten van cliënten;
l.wijziging van de regeling, bedoeld in artikel 2, tweede lid, en de vaststelling of wijziging van andere voor cliënten geldende regelingen;
m.het belasten van personen met de leiding van een onderdeel van de instelling, waarin gedurende het etmaal zorg wordt verleend aan cliënten die in de regel langdurig in die instelling verblijven.

Met betrekking tot de punten i t/m m heeft de cliëntenraad een verzwaard adviesrecht. Dat betekent dat de zorgaanbieder alleen van het advies van een cliëntenraad kan afwijken als hij bij een beroepscommissie voldoende aannemelijk kan maken dat hij hiervoor gegronde redenen heeft.

Het steunpunt medezeggenschap van KansPlus, VraagRaak, gebruikt de Wmcz als wettelijke basis voor de ondersteuning van cliëntenraden, familieverenigingen en ledengroepen van KansPlus als het gaat om de zeggenschap en medezeggenschap van cliënten en hun vertegenwoordigers.

De volledige en actuele tekst van de WMCZ kunt u hier vinden.