Wet langdurige zorg (WLZ)

De WLZ is in 2015 in plaats gekomen van de AWBZ en is bestemd voor mensen die als gevolg van een beperking, ouderdom of chronische aandoening behoefte hebben aan intensieve zorg in combinatie met 24-uurs aanwezigheid van zorgverleners.

De wet regelt een aantal zaken, zoals

  • Toegang tot de zorg is alleen mogelijk als het CIZ daarvoor een indicatie heeft afgegeven.
  • De zorg wordt gefinancierd door zorgkantoren, die een onderdeel zijn van de zorgverzekeraars.
  • In principe wordt uitgegaan van de combinatie van wonen en zorg in een zorginstelling, maar thuis wonen met PGB voor de zorg, of zorg geleverd vanuit een zorginstelling is ook mogelijk.
  • Bij het vaststellen van het individuele zorgplan is de wens van de cliënt over hoe hij zijn leven vorm wil geven bepalend.
  • De vertegenwoordiger van de cliënt heeft het recht namens hem de belangen te behartigen bij het vaststellen van de noodzakelijke zorg.
  • Cliënt en vertegenwoordiger kunnen zich laten bijstaan door een onafhankelijke cliëntondersteuner bij de zorgplanbesprekingen.
  • Voor de zorg wordt een inkomensafhankelijke eigen bijdrage gevraagd die geïnd wordt door het CAK.

In de WLZ zitten enkele belangrijke verbeteringen ten opzichte van de AWBZ, zoals het centraal stellen van de wens van de cliënt en het bieden van de onafhankelijke clientondersteuning.

Het kabinet heeft bij de vaststelling aangekondigd dat de wet nog verder doorontwikkeld moet worden en dat er nog een nota met een vernieuwingsagenda komt. KansPlus heeft ten aanzien van verdere ontwikkeling van de wet nog wel enkele belangrijke wensen, zoals

  • Vastleggen dat cliënten niet alleen invloed hebben op de individuele zorg, maar ook op de gemeenschappelijke zorg als er sprake is van wonen of activiteiten in groepsverband.
  • De financiering cliëntgestuurd maken; dat wil zeggen dat het geld bij de cliënt binnen komt en dat vanuit het budget de noodzakelijke indirecte vormen van ondersteuning worden ingekocht.
  • Mogelijk maken dat van zorgaanbieder gewisseld kan worden, zonder te hoeven verhuizen naar een andere woning.

Meer informatie over zorg in het kader van de WLZ kunt u hier vinden.

De volledige tekst van de wet kunt u hier vinden.