Nieuwe bestuursleden landelijk bestuur KansPlus

In de algemene vergadering van zaterdag 24 oktober zijn drie nieuwe bestuursleden benoemd. Harold de Graaf als voorzitter en Lola Leenes en Lian Roovers als lid van het bestuur. In de vergadering heeft Pouwel van Siepkamp afscheid genomen als voorzitter. Harold de Graaf volgt Pouwel van de Siepkamp op die zich na zijn voorzitterschap als actief lid van de vereniging blijft inzetten. Ook Miriam Zegger heeft afscheid genomen als bestuurslid.

De huidige tijd geeft helaas geen ruimte om elkaar persoonlijk te ontmoeten. De nieuwe bestuurders hopen dat er in de nabije toekomst een mogelijkheid komt. Daarom dit bericht waarin zij zich graag aan u voorstellen.

Harold de Graaf
Helpen van mensen, daar word ik warm van. Ik ben er daarom trots op dat ik vanaf nu als voorzitter van KansPlus mag opkomen voor de belangen van mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben. Het is eervol om in deze prachtige functie een bijdrage te kunnen leveren aan een waardevol leven voor mensen met een verstandelijke beperking en hun naasten. Ik vind dit van groot maatschappelijk belang en ik ben zeer gemotiveerd om mijn kennis en ervaring in te zetten voor onze leden en de vereniging.

Niet voor en over mensen met een verstandelijke beperking spreken, maar dit doen met hen en hun naasten is een belangrijke uitdaging waar ik me voor zal inzetten. Versterken van de actieve betrokkenheid van leden, groei van de vereniging en maken van heldere keuzes waar de vereniging op in gaat zetten de komende periode zie ik als belangrijke en noodzakelijke opdrachten.

Ik ben Harold de Graaf, 49 jaar en woonachtig in Leiderdorp. Ik heb twee kinderen en een lieve vrouw die hier in het ziekenhuis werkt. In mijn werkzame leven ben ik directeur van Brancheverenging voor Professionele Bewindvoerders en Inkomensbeheerders. Vanuit een maatschappelijke oriëntatie zet ik mij actief in voor passende zorg- en dienstverlening aan mensen die dat nodig hebben. Hiervoor was ik als manager bij beroepsvereniging Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland onder meer nauw betrokken bij deskundigheidsbevordering van professionals voor betere zorg aan de patiënt of cliënt.

Deze introductie is natuurlijk veel te kort. Ik spreek dan ook de hoop uit u te mogen ontmoeten bij een werkbezoek in het land of op de volgende algemene ledenvergadering.

Lian Roovers
Ik ben Lian Roovers 56 jaar, moeder van drie waarvan twee met een zorgvraag. De oudste (26) met een ernstige verstandelijke beperking ten gevolge van een stofwisselingsziekte en de jongste 22 met een normale begaafdheid en autisme.
Ik ben al sinds 1998 lid van onze vereniging, eerst VOGG nu KansPlus en sinds 2000 ook als bestuurder bij de afdeling Breda.
In deze tijd van individuele (maatwerk)oplossingen vind ik juist de collectieve belangenbehartiging die KansPlus doet heel erg belangrijk. Gevoed vanuit de praktijk van alledag. Daarom heb ik me aangemeld voor het landelijk bestuur.

Ik hoop zo een positieve bijdrage te kunnen leveren aan de kwaliteit van leven van onze doelgroep, maar ook aan de mensen die om hen heen staan. Dat kan het bestuur niet alleen. Daarvoor is veel input nodig van leden en daar wil ik me voor inzetten in de komende periode.

Lola Leenes
Mijn naam is Lola Leenes, woonachtig in de provincie Friesland. Ik ben de trotse moeder van een dochter en een zoon met een verstandelijke beperking. In februari van dit jaar heb ik afscheid genomen van mijn werkzame leven. Waarvan 16 jaar in het onderwijs en de laatste 25 jaar als maatschappelijk werker, eerst in het algemeen maatschappelijk werk en daarna de afgelopen 20 jaar als bedrijfsmaatschappelijk werker. Tevens was ik in die periode ook werkzaam als Vertrouwenspersoon Ongewenst gedrag en Integriteit en werd ingezet als Traumaopvang bij schokkende gebeurtenissen. Daarnaast heb ik ruim 12 jaar in de OR en COR gezeten en daar verschillende functies in het bestuur bekleed. Mij hierin altijd gerealiseerd dat ik mijn achterban vertegenwoordigde en dat geldt voor mij nu ook als bestuurslid van KansPlus.

Mijn motivatie om bestuurslid bij KansPlus te willen worden ligt voor een deel in het feit dat ik als moeder van een zoon met een verstandelijke beperking belang heb bij een sterke vereniging die opkomt voor mensen met een verstandelijke beperking waar onder andere mijn zoon. Maar daarnaast heb ik een sterke behoefte om voor de kwetsbare mens in de breedste zin van het woord op te willen komen en mij daarvoor in te zetten. En daar past KansPlus, als belangen vereniging voor mensen met een verstandelijke beperking en hun naasten, helemaal bij. Ik geloof in de kracht van de bundeling van gelijke belangen in een vereniging om op die manier de wensen en behoeftes van onze naasten te verwoorden bij instanties die besluiten over en voor onze kinderen nemen. En hier als gelijkwaardig gesprekspartner in meegenomen te worden en ook invloed op te nemen besluiten te kunnen uitoefenen. De Corona maatregelen zijn hier een goed voorbeeld van. Ik hoop dat er in de nabije toekomst weer de mogelijkheden zullen bestaan om elkaar face to face te kunnen ontmoeten.

U kunt het persbericht dat verstuurd is naar aanleiding van de benoeming van Harold de Graaf als voorzitter van KansPlus hier lezen.