Patiënten- en cliëntenorganisaties doen voorstellen voor verbetering nieuwe subsidieregeling

Het ministerie van VWS heeft op 7 maart 2023 het voorstel voor een nieuwe subsidieregeling voor patiënten- en gehandicaptenorganisaties (PG-organisaties) voorgelegd voor een internetconsultatie. Op 1 januari 2024 zal deze nieuwe subsidieregeling PGO 2024-2028 in werking treden. Het doel van de nieuwe subsidieregeling is het versterken en professionaliseren van de patiëntenbeweging. Zodat mensen met een aandoening of beperking de weg tot passende zorg weten te vinden en kunnen deelnemen aan de maatschappij. Ook KansPlus maakt gebruik van deze subsidieregeling.

In een reactie op de internetconsultatie op het nieuwe subsidiekader geeft KansPlus het volgende aan:

  • de voorgestelde verhoging van subsidiebedragen is een bescheiden vooruitgang. Het lijkt er nog steeds op dat de beschikbare subsidie voor de PG-subsidies in geen verhouding staan tot de middelen waarover de zorgaanbieders kunnen beschikken voor voorlichting en belangenbehartiging. In de laatste Miljoenennota is 45 miljoen extra opgenomen voor het Beleidskader vanaf 2024. Dat lijkt veel, maar dit bedrag moet verdeeld worden over de grote aantallen te subsidiëren patiëntorganisaties, het weinige aantal gehandicaptenorganisaties en nieuwe organisaties die gebruik gaan maken van het subsidiekader. De krachtsverhoudingen tussen aanbieders en cliënten/verwanten in de gehandicaptenzorg moet gelijkwaardiger.
  • de gehandicaptenorganisaties hebben een substantiële verbetering van hun middelen nodig om hun werk te kunnen blijven doen. De PG beweging heeft een belangrijke rol in de samenleving. De koepelorganisaties geven aan samenwerking met ons nodig te hebben in het verbeteren van het zorgstelsel. PG-organisaties zijn belangrijke bronnen van ervaringskennis en -deskundigheid die nodig zijn om de zorg en ondersteuning aan mensen met een aandoening beter en efficiënter te organiseren en om te bouwen aan een inclusieve samenleving.

Daarnaast verwijst KansPlus naar de reactie van Ieder(in) op de internetconsultatie. Deze is te lezen via deze link.

De volledige reactie van KansPlus kunt u hier lezen.