Samen werken aan toekomstperspectief

KansPlus zet zich al jaren in voor de belangen van mensen met een verstandelijke beperking en hun verwanten. Wij worden erkend en gevraagd vanwege onze dossierkennis en onze betrokkenheid. KansPlus vertegenwoordigt het cliënten- en verwantenperspectief succesvol bij beleidsmakers en zorgaanbieders.
KansPlus heeft een ijzersterke positie in de landelijke behartiging van de belangen van de mensen met een verstandelijke beperking en hun verwanten.
Ledengroepen organiseren prachtige activiteiten voor onze mensen. Zij zetten zich op allerlei manieren in bij de lokale belangenbehartiging.

Echter, tegelijkertijd neemt het ledenaantal jaarlijks af. En daarmee ook de financiële basis. De kernwaardes van KansPlus, ‘betrokkenheid’ en ‘inzet’, leveren financieel nauwelijks iets op. In het verleden konden we ‘de eindjes aan elkaar knopen’ door landelijk verantwoordelijkheid te nemen in door de overheid geïnitieerde projecten. Nu zien wij dat deze (onzekere) bron van inkomsten opdroogt. Bij de ledengroepen zien wij een vergelijkbare situatie. Een enkele uitzondering daargelaten, nemen jaarlijks de financiële middelen en daarmee de activiteiten bij de ledengroepen af.

Er moet iets gebeuren

KansPlus zal dringend maatregelen moeten nemen om haar financiële basis blijvend te verstevigen. Doet zij dat niet dan zal de vereniging, ondanks de brede waardering voor haar lokale, regionale en landelijke inzet, binnen drie jaar de handdoek in de ring moeten gooien. Daarmee verdwijnt de landelijke belangenbehartiging, stopt het Kennis- en adviescentrum (in 2020 meer dan 700 hulpvragen) en komt er een einde aan de ondersteuning aan cliëntenraden en familieverenigingen vanuit VraagRaak. Kortom, dan valt de kern van de vereniging weg

Willen wij het zo ver laten komen? Nee natuurlijk: het bestuur van KansPlus is overtuigd van het bestaansrecht en de noodzaak van KansPlus. De inbreng van KansPlus -onder andere- in het coronadebat heeft het belang van KansPlus en de inbreng van het [cliënt- en naastenperspectief’ nog eens onomstreden duidelijk gemaakt.

Het oplossen van de lastige situatie waarin KansPlus nu verkeert, kent geen simpele oplossingen. Deze situatie dwingt tot het maken van strategische keuzes. Het bestuur heeft een interne projectgroep geformeerd om gestructureerd met dit lastige maar zo belangrijke onderwerp aan de slag te gaan. Het project heeft Perspectief 2025 als werktitel. De afgelopen maanden heeft de projectgroep een begin gemaakt met het onderzoeken van de verschillende opties voor KansPlus. Het voortbestaan van KansPlus is daarbij het uitgangspunt. Ook het in stand houden van de drie hoofdtaken van KansPlus, namelijk de belangenbehartiging, het faciliteren van ontmoeting van leden en het adviseren en het verstrekken van informatie, staat daarbij centraal. Wij zijn daarbij nog niet tot conclusies gekomen.

Wel hebben we onze gedachten laten gaan over de minimale voorwaarden waaraan KansPlus moet voldoen om op langere termijn te kunnen blijven bestaan. Ook is de rolverdeling tussen de ledengroepen en de landelijke organisatie tegen het licht gehouden. De voorlopige conclusie is dat de verhouding tussen de ledengroepen en de landelijke organisatie strakker georganiseerd moet worden. Daarbij zal de voortgang van de activiteiten van de ledengroepen centraal staan.

Denk en doe mee

We moeten dus keuzes maken over financiën, de structuur van de organisatie en onze activiteiten.
Tijdens de Algemene Vergadering van 19 juni 2021 kwamen deze onderwerpen aan bod en heeft het bestuur van KansPlus een concept van aanpak voorgelegd. De aanwezigen hebben unaniem ingestemd met dit concept. De komende maanden zal het concept uitgewerkt gaan worden. Het bestuur nodigt iedereen uit, leden en ledengroepen, om met ons mee te denken en mee te werken aan een gezonde toekomst van KansPlus.

Heeft u vragen en/of opmerkingen? Mail naar info@kansplus.nl en we nemen dan contact met u op.

artikel PlusPunt P2025 juni 2021